Election Commission of Maldives


މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޕާޓީ (MNP)

 
ރަޖިސްޓަރީކުރި ތާރީހް: 25 އޮކްޓޯބަރު 2021
އިސްވެރިން
  • ޕާޓީގެ ރައީސް: އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ނާޡިމް
ޕާޓީ އެޑްރެސް
  • މއ. ކެލާވީ، ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާ، މަޖީދީމަދު، ޕޯސްޓަލް ކޯސް 20141
ފޯނު:9708080
ފެކްސް:-
ވެބްސައިޓް:- www.mnp.mv
އީމެއިލު:-  [email protected]
ފޭސްބުކް: web.facebook.com/MaldNtnlParty
ޓުވިޓަރ:   twitter.com/MNP_Secretariat 
އިއުލާން ލިންކް: /http://mnp.mv/docs/announcement
ހުޅުވާފައި ހުންނަ ގަޑިތައް:-  ހެނދުނު 9:00އިން ހަވީރު 5:00އަށް
ހުކުރު ދުވަސް (ބަންދު)
21 ފެބުރުވަރީ 2023ގެ ނިޔަލަށް ޕާޓީގައި މެންބަރުން ތިބި އަދަދު: 9838