Election Commission of Maldives


ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ (JP)

 
ރަޖިސްޓަރީކުރި ތާރީހް: 03 އޯގަސްޓް 2008

އިސްވެރިން

  • ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރ: އަލްފާޟިލް ޤާސިމް އިބްރާހީމް

ޕާޓީ އެޑްރެސް

  • މ. ކުނޫޒް
  • މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

ފޯނު: 3014937

ފެކްސް: 3010018

ވެބްސައިޓް: -

އީމެއިލް: [email protected]

ހުޅުވާފައި ހުންނަ ގަޑިތައް: ހެނދުނު 09:00 އިން ހަވީރު 16:00 އަށް

21 ފެބުރުވަރީ 2023ގެ ނިޔަލަށް ޕާޓީގައި މެންބަރުން ތިބި އަދަދު:  22607