Election Commission of Maldives


ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2023

ދެވަނަ ބުރު ފައިނަލް ލިސްޓް

ހއ. ތުރާކުނު-1ހއ. އުލިގަމު-1ހއ. ހޯރަފުށި-1ހއ. ހޯރަފުށި-2ހއ. ހޯރަފުށި-3ހއ. މޮޅަދޫ-1ހއ. އިހަވަންދޫ-1ހއ. އިހަވަންދޫ-2ހއ. އިހަވަންދޫ-3ހއ. މާރަންދޫ-1ހއ. ތަކަންދޫ-1ހއ. އުތީމު-1ހއ. މުރައިދޫ-1ހއ. ބާރަށް-1ހއ. ބާރަށް-2ހއ. ދިއްދޫ-1ހއ. ދިއްދޫ-2ހއ. ދިއްދޫ-3ހއ. ދިއްދޫ-4ހއ. ކެލާ-1ހއ. ކެލާ-2ހއ. ވަށަފަރު-1ހއ. ފިއްލަދޫ-1ހއ. އަތޮޅު، މާލެ-1ހއ. އަތޮޅު، މާލެ-2ހއ. އަތޮޅު، މާލެ- 3 ހއ. އަތޮޅު، މާލެ-4ހއ. އަތޮޅު، މާލެ-5ހއ.އަތޮޅު، މާލެ-6ހއ. އަތޮޅު، މާލެ-7ހއ. އަތޮޅު، މާލެ-8ހދ. ހަނިމާދޫ-1ހދ. ހަނިމާދޫ-2ހދ. ފިނޭ-1ހދ. ނައިވާދޫ-1ހދ. ހިރިމަރަދޫ-1ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރު-1ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރު-2ހދ. ނޮޅިވަރަމު-1ހދ. ނޮޅިވަރަމު-2ހދ. ނެއްލައިދޫ-1ހދ. ކުރިނބި-1ހދ. ވައިކަރަދޫ-1ހދ. ވައިކަރަދޫ-2ހދ. ކުޅުދުއްފުށި-1ހދ. ކުޅުދުއްފުށި-2ހދ. ކުޅުދުއްފުށި-3ހދ. ކުޅުދުއްފުށި-4ހދ. ކުޅުދުއްފުށި-5ހދ. ކުޅުދުއްފުށި-6ހދ. ކުޅުދުއްފުށި-7ހދ. ކުޅުދުއްފުށި-8ހދ. ކުޅުދުއްފުށި-9ހދ. ކުމުންދޫ-1ހދ. ނޭކުރެންދޫ-1ހދ. މަކުނުދޫ-1ހދ. މަކުނުދޫ-2ހދ. އަތޮޅު، މާލެ-1ހދ. އަތޮޅު، މާލެ-2ހދ. އަތޮޅު، މާލެ-3ހދ. އަތޮޅު، މާލެ-4ހދ. އަތޮޅު، މާލެ-5ށ. ކަނޑިތީމު-1ށ. ނޫމަރާ-1ށ. ގޮއިދޫ-1ށ. ފޭދޫ-1ށ. ބިލެތްފަހި-1ށ. ފީވައް-1ށ. ނަރުދޫ-1ށ. މިލަންދޫ-1ށ. މިލަންދޫ-2ށ. ފޯކައިދޫ-1ށ. ފޯކައިދޫ-2ށ. މަރޮށި-1ށ. ކޮމަންޑޫ-1ށ. ކޮމަންޑޫ-2ށ. ޅައިމަގު-1ށ. މާއުނގޫދޫ-1ށ. ފުނަދޫ-1ށ. ފުނަދޫ-2ށ. އަތޮޅު، މާލެ-1ށ. އަތޮޅު، މާލެ-2ށ. އަތޮޅު، މާލެ-3ށ. އަތޮޅު، މާލެ-5ށ. އަތޮޅު، މާލެ-4ނ. ހެނބަދޫ-1ނ. ކެނދިކުޅުދޫ-1ނ. ކެނދިކުޅުދޫ-2ނ. މާޅެންދޫ-1ނ. ކުޑަފަރި-1ނ. ލަންދޫ-1ނ. މާފަރު-1ނ. މަނަދޫ-1ނ. މަނަދޫ-2ނ. ޅޮހި-1ނ. ފޮއްދޫ-1ނ. ވެލިދޫ-1ނ. ވެލިދޫ-2ނ. ވެލިދޫ-3ނ. މިލަދޫ-1ނ. މަގޫދޫ-1ނ. ހޮޅުދޫ-1ނ. ހޮޅުދޫ-2ނ. އަތޮޅު، މާލެ-1ނ. އަތޮޅު، މާލެ-4ނ. އަތޮޅު، މާލެ-2ނ. އަތޮޅު، މާލެ-3ރ. އަލިފުށި-1ރ. އަލިފުށި-2ރ. އަލިފުށި-3ރ. ވާދޫ-1ރ. ރަސްގެތީމު-1ރ. އަނގޮޅިތީމު-1ރ. ހުޅުދުއްފާރު-1ރ. ހުޅުދުއްފާރު-2ރ. އުނގޫފާރު-1ރ. އުނގޫފާރު-2ރ. މާކުރަތު-1ރ. ދުވާފަރު-1ރ. ދުވާފަރު-2ރ. ދުވާފަރު-3ރ. ދުވާފަރު-4ރ. ރަސްމާދޫ-1ރ. އިންނަމާދޫ-1ރ. އިނގުރައިދޫ-1ރ. އިނގުރައިދޫ-2ރ. ފައިނު-1ރ. ކިނޮޅަސް-1ރ. މަޑުއްވަރި-1ރ. މަޑުއްވަރި-2ރ. މީދޫ-1ރ. މީދޫ-2ރ. އަތޮޅު، މާލެ-1ރ. އަތޮޅު، މާލެ-2ރ. އަތޮޅު، މާލެ-3ރ. އަތޮޅު، މާލެ-4ރ. އަތޮޅު، މާލެ-5ރ. އަތޮޅު، މާލެ-6ބ. ތުޅާދޫ-1ބ. ތުޅާދޫ-2ބ. ތުޅާދޫ-3ބ. ފުޅަދޫ-1ބ. ފެހެންދޫ-1ބ. ގޮއިދޫ-1ބ. މާޅޮސް-1ބ. އޭދަފުށި-1ބ. އޭދަފުށި-2ބ. އޭދަފުށި-3ބ. ހިތާދޫ-1ބ. ކުޑަރިކިލު-1ބ. ކަމަދޫ-1ބ. ކެންދޫ-1ބ. ކިހާދޫ-1ބ. ދޮންފަނު-1ބ. ދަރަވަންދޫ-1ބ. އަތޮޅު، މާލެ-1ބ. އަތޮޅު، މާލެ-2ބ. އަތޮޅު، މާލެ- 3ބ. އަތޮޅު، މާލެ- 4ޅ. ހިންނަވަރު-1ޅ. ހިންނަވަރު-2ޅ. ހިންނަވަރު-3ޅ. ހިންނަވަރު-4ޅ. ހިންނަވަރު-5ޅ. ނައިފަރު-1ޅ. ނައިފަރު-2ޅ. ނައިފަރު-3ޅ. ނައިފަރު-4ޅ. ނައިފަރު-5ޅ. ކުރެންދޫ-1ޅ. ކުރެންދޫ-2ޅ. އޮޅުވެލިފުށި-1ޅ. އަތޮޅު، މާލެ-1ޅ. އަތޮޅު، މާލެ-2ޅ. އަތޮޅު، މާލެ-3ޅ. އަތޮޅު، މާލެ-4ކ. ކާށިދޫ-1ކ. ކާށިދޫ-2ކ. ގާފަރު-1ކ. ގާފަރު-2ކ. ދިއްފުށި-1ކ. ދިއްފުށި-2ކ. ތުލުސްދޫ-1ކ. ތުލުސްދޫ-2ކ. ހުރާ-1ކ. ހުރާ-2ކ. ހިންމަފުށި-1ކ. ހިންމަފުށި-2ކ. ގުޅި-1ކ. މާފުށި-1ކ. މާފުށި-2ކ. މާފުށި-3ކ. ގުރައިދޫ-1ކ. ގުރައިދޫ-2ކ. އަތޮޅު، މާލެ-1ކ. އަތޮޅު، މާލެ-2އދ. ފެންފުށި-1އދ. މާމިގިލި-1އދ. މާމިގިލި-2އދ. މާމިގިލި-3އދ. ހަންޏާމީދޫ-1އދ. ކުނބުރުދޫ-1އދ. މަހިބަދޫ-1އދ. މަހިބަދޫ-2އދ. އޮމަދޫ-1އދ. މަންދޫ-1އދ. ދަނގެތި-1އދ. ދަނގެތި-2އދ. ދިގުރަށް-1އދ. ދިއްދޫ-1އދ. އަތޮޅު، މާލެ-1އދ. އަތޮޅު، މާލެ-2ވ. ފުލިދޫ-1ވ. ތިނަދޫ-1ވ. ފެލިދޫ-1ވ. ކެޔޮދޫ-1ވ. ރަކީދޫ-1ވ. އަތޮޅު، މާލެ-1މ. ރަތްމަންދޫ-1މ. ވޭވަށް-1މ. މުލި-1މ. ދިއްގަރު-1މ. މަޑުއްވަރި-1މ. މުލައް-1މ. މުލައް-2މ. ނާލާފުށި-1މ. ކޮޅުފުށި-1މ. އަތޮޅު، މާލެ-1މ. އަތޮޅު، މާލެ-2ފ. ފީއަލި-1ފ. ބިލެތްދޫ-1ފ. މަގޫދޫ-1ފ. ދަރަނބޫދޫ-1ފ. ނިލަންދޫ-1ފ. ނިލަންދޫ-2ފ. އަތޮޅު، މާލެ-1ފ. އަތޮޅު، މާލެ-2ދ. މީދޫ-1ދ. މީދޫ-2ދ. ބަނޑިދޫ-1ދ. ރިނބުދޫ-1ދ. ހުޅުދެލި-1ދ. މާއެނބުދޫ-1ދ. ކުޑަހުވަދޫ-1ދ. ކުޑަހުވަދޫ-2ދ. ކުޑަހުވަދޫ-3ދ. އަތޮޅު، މާލެ-1ދ. އަތޮޅު، މާލެ-2ތ. ބުރުނި-1ތ. ވިލުފުށި-1ތ. ވިލުފުށި-2ތ. މަޑިފުށި-1ތ. ތިމަރަފުށި-1ތ. ތިމަރަފުށި-2ތ. ތިމަރަފުށި-3ތ. ވޭމަންޑޫ-1ތ. ކަނޑޫދޫ-1ތ. ވަންދޫ-1ތ. ހިރިލަންދޫ-1ތ. ކިނބިދޫ-1ތ. އޮމަދޫ-1ތ. ދިޔަމިގިލި-1ތ. ގުރައިދޫ-1ތ. ގުރައިދޫ-2ތ. ގާދިއްފުށި-1ތ. އަތޮޅު، މާލެ-1ތ. އަތޮޅު، މާލެ-5ތ. އަތޮޅު، މާލެ-2ތ. އަތޮޅު، މާލެ-3ތ. އަތޮޅު، މާލެ-4ލ. އިސްދޫ-1ލ. ދަނބިދޫ-1ލ. މާބައިދޫ-1ލ. ކަލައިދޫ-1ލ. މުންޑޫ-1ލ. ގަން-1ލ. ގަން-2ލ. ގަން-3ލ. ގަން-4ލ. ފޮނަދޫ-1ލ. ފޮނަދޫ-2ލ. ފޮނަދޫ-3ލ. މާމެންދޫ-1ލ. މާވަށް-1ލ. މާވަށް-2ލ. ހިތަދޫ-1ލ. ކުނަހަންދޫ-1ލ. އަތޮޅު، މާލެ-1ލ. އަތޮޅު، މާލެ- 5ލ. އަތޮޅު، މާލެ-2ލ. އަތޮޅު، މާލެ-3ލ. އަތޮޅު، މާލެ-4ގއ. ކޮލަމާފުށި-1ގއ. ކޮލަމާފުށި-2ގއ. ވިލިނގިލި-1ގއ. ވިލިނގިލި-2ގއ. ވިލިނގިލި-3ގއ. މާމެންދޫ-1ގއ. ނިލަންދޫ-1ގއ. ދާންދޫ-1ގއ. ދާންދޫ-2ގއ. ދެއްވަދޫ-1ގއ. ކޮނޑޭ-1ގއ. ގެމަނަފުށި-1ގއ. ގެމަނަފުށި-2ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫ-1ގއ. އަތޮޅު، މާލެ-1ގއ. އަތޮޅު، މާލެ-2ގއ. އަތޮޅު، މާލެ-3ގއ. އަތޮޅު، މާލެ-4ގއ. އަތޮޅު، މާލެ-5ގއ. އަތޮޅު، މާލެ-6ގދ. ތިނަދޫ-1ގދ. ތިނަދޫ-2ގދ. ތިނަދޫ-3ގދ. ތިނަދޫ-4ގދ. ތިނަދޫ-5ގދ. ތިނަދޫ-6ގދ. ތިނަދޫ-7ގދ. މަޑަވެލި-1ގދ. މަޑަވެލި-2ގދ. ހޯނޑެއްދޫ-1ގދ. ނަޑެއްލާ-1ގދ. ރަތަފަންދޫ-1ގދ. ފިޔޯރީ-1ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ-1ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ-2ގދ. ގައްދޫ-1ގދ. ގައްދޫ-2ގދ. ގައްދޫ-3ގދ. ވާދޫ-1ގދ. އަތޮޅު، މާލެ-1ގދ. އަތޮޅު، މާލެ-2ގދ. އަތޮޅު، މާލެ-3ގދ. އަތޮޅު، މާލެ-4ގދ. އަތޮޅު، މާލެ-5ގދ. އަތޮޅު، މާލެ-6ގދ. އަތޮޅު، މާލެ-7ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާ-1ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާ-2ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާ-3ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާ-1ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާ-2ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާ-3ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާ-4ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާ-1ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާ-2ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާ-3ފުވައްމުލަކު ސިޓީ، މާލެ-1ފުވައްމުލަކު ސިޓީ، މާލެ-2ފުވައްމުލަކު ސިޓީ، މާލެ-3އައްޑޫ، ހުޅުދޫ-1އައްޑޫ، ހުޅުދޫ-2އައްޑޫ، ހުޅުދޫ-3އައްޑޫ، ފޭދޫ-1އައްޑޫ، ފޭދޫ-2އައްޑޫ، ފޭދޫ-3އައްޑޫ، ފޭދޫ-4އައްޑޫ، ފޭދޫ-5އައްޑޫ، މަރަދޫ-1އައްޑޫ، މަރަދޫ-2އައްޑޫ، މަރަދޫ-3އައްޑޫ، ހިތަދޫ-1އައްޑޫ، ހިތަދޫ-2އައްޑޫ، ހިތަދޫ-3އައްޑޫ، ހިތަދޫ-4އައްޑޫ، ހިތަދޫ-5އައްޑޫ، ހިތަދޫ-6އައްޑޫ، ހިތަދޫ-7އައްޑޫ، ހިތަދޫ-8އައްޑޫ، ހިތަދޫ-9އައްޑޫ، ހިތަދޫ-10އައްޑޫ، ހިތަދޫ-11އައްޑޫ، ހިތަދޫ-12އައްޑޫ، ހިތަދޫ-13އައްޑޫ، ހިތަދޫ-14އައްޑޫ، ހިތަދޫ-15އައްޑޫ، މީދޫ-1އައްޑޫ، މީދޫ-2އައްޑޫ، މީދޫ-3އައްޑޫ، މަރަދޫފޭދޫ-1އައްޑޫ، މަރަދޫފޭދޫ-2އައްޑޫ ސިޓީ، މާލެ-1އައްޑޫ ސިޓީ، މާލެ-2އައްޑޫ ސިޓީ، މާލެ-3އައްޑޫ ސިޓީ، މާލެ-4އައްޑޫ ސިޓީ، މާލެ-5އައްޑޫ ސިޓީ، މާލެ-6އައްޑޫ ސިޓީ، މާލެ-7އައްޑޫ ސިޓީ، މާލެ-8އައްޑޫ ސިޓީ، މާލެ-9ހުޅުމާލެ-1ހުޅުމާލެ-2ހުޅުމާލެ-3ހުޅުމާލެ-4ހުޅުމާލެ-5މެދުހެންވޭރު-1މެދުހެންވޭރު-2މެދުހެންވޭރު-3މެދުހެންވޭރު-4ހެންވޭރުދެކުނު-1ހެންވޭރުދެކުނު-2ހެންވޭރުދެކުނު-3ހެންވޭރުދެކުނު-4ހެންވޭރުއުތުރު-1ހެންވޭރުއުތުރު-2ހެންވޭރުއުތުރު-3ހެންވޭރުއުތުރު-4ހެންވޭރުއުތުރު-5ގަލޮޅުއުތުރު-1ގަލޮޅުއުތުރު-2ގަލޮޅުއުތުރު-3ގަލޮޅުއުތުރު-4ގަލޮޅުއުތުރު-5ގަލޮޅުދެކުނު-1ގަލޮޅުދެކުނު-2ގަލޮޅުދެކުނު-3ގަލޮޅުދެކުނު-4ގަލޮޅުދެކުނު-5މައްޗަންގޮޅިއުތުރު-1މައްޗަންގޮޅިއުތުރު-2މައްޗަންގޮޅިއުތުރު-3މައްޗަންގޮޅިއުތުރު-4މައްޗަންގޮޅިދެކުނު-1މައްޗަންގޮޅިދެކުނު-2މައްޗަންގޮޅިދެކުނު-3މައްޗަންގޮޅިދެކުނު-4މައްޗަންގޮޅިދެކުނު-5މާފަންނުއުތުރު-1މާފަންނުއުތުރު-2މާފަންނުއުތުރު-3މާފަންނުއުތުރު-4މާފަންނުއުތުރު-5މާފަންނުހުޅަނގު-1މާފަންނުހުޅަނގު-2މާފަންނުހުޅަނގު-3މާފަންނުހުޅަނގު-4މާފަންނުހުޅަނގު-5މާފަންނުމެދު-1މާފަންނުމެދު-2މާފަންނުމެދު-3މާފަންނުމެދު-4މާފަންނުމެދު-5މާފަންނުދެކުނު-1މާފަންނުދެކުނު-2މާފަންނުދެކުނު-3މާފަންނުދެކުނު-4ވިލިމާލެ-1ވިލިމާލެ-2ވިލިމާލެ-3ވިލިމާލެ-4ވިލިމާލެ-5ހެންވޭރުހުޅަނގު-1ހެންވޭރުހުޅަނގު-2ހެންވޭރުހުޅަނގު-3ހެންވޭރުހުޅަނގު-4މައްޗަންގޮޅި މެދު-1މައްޗަންގޮޅީ މެދު-2މައްޗަންގޮޅި މެދު-3މައްޗަންގޮޅި މެދު-4މާލޭރައްޔިތުން - 4މާލޭރައްޔިތުން - 5މާލޭރައްޔިތުން - 1މާލޭރައްޔިތުން - 2މާލޭރައްޔިތުން - 6މާލޭރައްޔިތުން - 7މާލޭރައްޔިތުން - 8މާލޭރައްޔިތުން - 9އއ. މަތިވެރި-1އއ. ބޮޑުފޮޅުދޫ-1އއ. ފެރިދޫ-1އއ. މާޅޮސް-1އއ. ހިމަންދޫ-1އއ. ތޮއްޑޫ-1އއ. ތޮއްޑޫ-2އއ. ރަސްދޫ-1އއ. ރަސްދޫ-2އއ. އުކުޅަސް-1އއ. އަތޮޅު، މާލެ-1އއ. އަތޮޅު، މާލެ-2ހުޅުލެ-1އިންޑިއާ / ޓްރިވެންޑްރަމް - 1އިންޑިއާ / ޓްރިވެންޑްރަމް - 2 މެލޭޝިއާ / ކުއަލަލަމްޕޫރް - 1މެލޭޝިއާ / ކުއަލަލަމްޕޫރް - 2މެލޭޝިއާ / ކުއަލަލަމްޕޫރް - 3ސްރީލަންކާ / ކޮލަމްބޯ - 1ސްރީލަންކާ / ކޮލަމްބޯ - 2އިނގިރޭސިވިލާތް /ލަންޑަން - 1އެކުވެރި ޢަރަބި ޢިމާރާތް / އަބޫ ދާބީ - 1ހުޅުމާލެ ޖަލުމާފުށީ ޖަލު - 1މާފުށީ ޖަލު - 2އައްސޭރި ޖަލުދޫނިދޫ ޖަލުހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން-1ހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން-10ހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން-11ހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން-12ހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން-13ހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން-14ހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން-15ހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން-16ހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން-17ހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން-2ހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން-20ހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން-25ހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން-29ހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން-3 ވިލިމާލެ، އެހެނިހެން-1 ވިލިމާލެ، އެހެނިހެން-3 ވިލިމާލެ، އެހެނިހެން- 2ހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން- 6ހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން- 18ހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން- 19ހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން-4ހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން- 21ހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން-5ހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން-7ހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން-8ހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން-9ޖޭއޭ މަނަފަރު (ހއ.މަނަފަރު)ޖޭޑަބްލިޔު މެރިއޮޓް މޯލްޑިވްސް ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ (ށ. ވަގަރު)ޝެވަލް ބްލޯންކް ރަންދެލި (ރަންދެލި)ސިޔާމް ވޯލްޑް މޯލްޑިވްސް (ނ. ދިގުރަށް)ސަން ސިޔާމް އިރުފުށި މޯލްޑިވްސް (ނ. މެދަފުށި) ރޮބިންސަން ނޫނު (ނ. އޮރިވަރު)ދިގަލި މޯލްޑިވްސް (ރ. ދިގަލި)ޔޫ އެންޑް މީ ބައި ކޮކޫން (ރ. އުތުރުމާފަރު)ހެރިޓަންސް އާރަށް (ރ. އާރަށް)އިންޓަރ ކޮންޓިނެންޓަލް މޯލްޑިވްސް މާމުނަގައު (ރ. މާމުނަގައު)ޖޯލި މޯލްޑިވްސް (ރ. މުރަވަންދޫ)މިލައިދޫ އައިލެންޑް މޯލްޑިވްސް (ބ. މިލައިދޫ)ރޯޔަލް އައިލެންޑް ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ (ބ. ހޮރުބަދޫ)ވައްކަރު މޯލްޑިވްސް (ބ. ވައްކަރު)އަމިއްލަ ފުށި (ބ. ފިނޮޅަސް)ދަ ވެސްޓިން މޯލްޑިވްސް މިރިއަންދޫ މޯލްޑިވްސް (ބ. މިރިއަންދޫ)ފިނޮޅު ބާ އެޓޯލް މޯލްޑިވްސް (ބ. ކަނުފުށި) ރީތި ބީޗް ރިސޯޓް (ބ. ފޮނިމަގޫދޫ)ދަ ނޯޓިލަސް މޯލްޑިވްސް (ބ. ތިލަދޫ)ކުރެއްދޫ އައިލެންޑް ރިސޯޓު (ޅ. ކުރެއްދޫ)އެޓްމޮސްފިއަރ ކަނިފުށި މޯލްޑިވްސް (ޅ. ކަނިފުށި)މަލަހިނި ކުޑަ ބަނޑޮސް (ކ. ކުޑަ ބަނޑޮސް)ޕެރެޑައިސް އައިލެންޑް ރިސޯޓު އެންޑް ސްޕާ (ކ. ލަންކަންފިނޮޅު)ފިހާޅޮހި އައިލެންޑް ރިސޯޓު (ކ. ފިހާޅޮހި)ހުވަފެންފުށި މޯލްޑިވްސް (ކ.ނަކައްޗާފުށި)ވެލައްސަރު މޯލްޑިވްސް (ކ.ވެލައްސަރު)ބަންޑޮސް މޯލްޑިވްސް (ކ. ބަނޑޮސް)ގްރޭންޑް ޕާކް ކޮއްދިއްޕަރު މޯލްޑިވްސް (ކ. ކޮދިއްޕަރު)އަނަންތަރާ ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ މޯލްޑިވްސް (ކ. ދިގުފިނޮޅު)އަނަންތަރާ ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ މޯލްޑިވްސް (ކ. ދިގުފިނޮޅު)ސަން ސިޔާމް އޮޅުވެލި މޯލްޑިވްސް (ކ. އޮޅުވެލި)ކުރުނބާ މޯލްޑިވްސް (ކ.ވިހަމަނާފުށި)ތާޖް ކޮރަލް ރީފް ރިސޯޓު އެންޑް ސްޕާ (ކ. ހެނބަދު)ޖުމެއިރާ މޯލްޑިވްސް އޮޅަހަލި އައިލެންޑް (ކ. އޮޅަހަލި)އޮބްލު ސިލެކްޓް ބައި އެޓްމޮސްފިއަރ އެޓް ސަންގެލި (ކ. އަކިރިފުށި)ހޮލިޑޭ އިން ރިސޯޓް ކަނޑޫމާ މޯލްޑިވްސް (ކ. ކަނޑޫމާފުށި)ކްރޮސްރޯޑްސް މޯލްޑިވްސް (ކ. އެއްމާފުށި)ސިނަމަން ދޮންވެލި މޯލްޑިވްސް (ކ. ކަނުއޮތްހުރާ)ޕަޓީނާ މޯލްޑިވްސް، ފަރި އައިލަންޑްސް (ކ. ފަރިވެލިހުރާ)އާނުގަނޑު އައިލަންޑް ރިސޯޓް (ކ. އާނުގަނޑު ފިނޮޅު އެންޑް އާނުގަނޑު ހުރާ)އަދާރަން ޕްރެސްޓިޖް ވާދޫ (ކ. ވާދޫ)ޝެރަޓަން މޯލްޑިވްސް ފުލްމޫން ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ (ކ. ފުރަނަފުށި)ހިލްޓަން މޯލްޑިވްސް އަމިންގިރި ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ (ކ. އަމިންގިރި)އެނބޫދޫ ވިލެޖް (ކ. އެނބޫދޫ)ގިލި ލަންކަންފުށި (ކ. ލަންކަންފުށި)ވަލްޑޯފް އެސްޓޯރިއާ މޯލްޑިވްސް އިތާފުށި (ކ. އިތާފުށި)އޯގާ އަރޓް ރިސޯޓް (ކ. މާރަންފުށި)ބަރޮސް މޯލްޑިވްސް (ކ. ބަރޮސް)ކުޑަ ވިލިނގިލި ރިސޯޓް މޯލްޑިވްސް (ކ. ކުޑަވިލިނގިލި)ކުރަމަތި މޯލްޑިވްސް (އއ. ކުރަމަތި)ޑަބްލިޔު މޯލްޑިވްސް (އއ. ފެސްދޫ)ކޮންރަޑް މޯލްޑިވްސް ރަންގަލި އައިލެންޑް (އދ. ރަންގަލިފިނޮޅު)ސަން އައިލެންޑް ރިސޯޓު އެންޑް ސްޕާ (އދ. ނަލަގުރައިދޫ)ނޯވާ މޯލްޑިވްސް (އދ. ވަކަރުފަޅި)ލަކްސް ސައުތު އަރިއެޓޯލް، މޯލްޑިވްސް (އދ.ދިއްދޫފިނޮޅު)ރެޑިސަން ބްލޫ ރިސޯޓް (އދ. ހުރުއެޅި)ނިޔަމަ މޯލްޑިވްސް (ދ. އޮޅުވެލި އެންޑް އެނބޫދޫފުށި)ކަނޑިންމާ މޯލްޑިވްސް (ދ. ކަނޑިންމާ)ދަ ސެއިންޓް ރެޖިސް ވޮއްމުލި ރިސޯޓު މޯލްޑިވްސް (ދ. ވޮއްމުލި)ރިއު އެޓޯލް އެންޑް ރިއު ޕެލަސް މޯލްޑީވާސް (ދ. މާފުށި އަދި ކެދިގަނޑު)ރޮބިންސަން މޯލްޑިވްސް (ގއ. ފުނަމައުއްޑާ)ވަން އެންޑް އޮންލީ ރީތިރަށް (ކ. މެދުފިނޮޅު)ފަރި ކެމްޕަސް މޯލްޑިވްސް (ކ.ރަށްފަޅުހުރާ)އަމާރި ރާޔާ މޯލްޑިވްސް (ރ.ކުޑަކުރަތު)ސެންޓާރާ ރަސްފުށި ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ މޯލްޑިވްސް(ކ.ގިރާވަރު)ސެންޓާރާ ގްރޭންޑް އައިލެންޑް ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ މޯލްޑިވްސް (އދ.މައްޗައްފުށި)