Election Commission of Maldives


ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބާއި އަންހެނުންގެ ތ.މ.ކ އިންތިޚާބު 2020.

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެން އިންތިޚާބު 2020ގެ އިންތިޚާބު ރިޕޯޓު

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބު(7 އޮގަސްޓު 2021) - ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓްރީ (31.07.2021)

ލޯކަލްއިންތިޚާބު ކުރަންޖެހޭ އަދަދަށްވުރެ މަދުން މީހުން ކުރިމަތިލާފައިވާ ދާއިރާތަކަށާއި އެއްވެސް މީހަކު ކުރިމަތިލާފައިނުވާ ދާއިރާތަކާއި ދެވަނަ ބުރުގައި އެއްވަރުވި ދާއިރާތަކަށް މެންބަރުން ހޮވުމަށް ބާއްވާ އިންތިޚާބު އަދި ލ. މާބައިދޫ އާއި ނ. ކެނދިކުޅުދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ބައި-އިލެކްޝަނުގައި ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީ

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބު 2020ގެ ދެވަނަ ބުރު ބާއްވާނެ ދާއިރާތައް އިޢުލާންކުރުން

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު 2020 ރަސްމީ ނަތީޖާ

ހއ. ތުރާކުނުހއ. އުލިގަންހއ. މޮޅަދޫހއ. ހޯރަފުށިހއ. އިހަވަންދޫހއ. ކެލާހއ. ވަށަފަރުހއ. ދިއްދޫހއ. ފިއްލަދޫހއ. މާރަންދޫހއ. ތަކަންދޫހއ. އުތީމުހއ. މުރައިދޫހއ. ބާރަށްހދ. ހަނިމާދޫހދ. ފިނޭހދ. ނައިވާދޫހދ. ހިރިމަރަދޫހދ. ނޮޅިވަރަންފަރުހދ. ނެއްލައިދޫހދ. ނޮޅިވަރަމްހދ. ކުރިނބިހދ. ކުމުންދޫހދ. ނޭކުރެންދޫހދ. ވައިކަރަދޫހދ. މަކުނުދޫށ. ކަނޑިތީމުށ. ނޫމަރާށ.ގޮއިދޫށ. ފޭދޫށ. ފީވަށްށ. ބިލެތްފަހިށ. ފޯކައިދޫށ. ނަރުދޫށ. މަރޮށިށ. ޅައިމަގުށ. ކޮމަންޑޫށ. މާއުނގޫދޫށ. ފުނަދޫށ. މިލަންދޫނ. ހެނބަދޫނ. ކެނދިކުޅުދޫނ. މާޅެންދޫނ. ކުޑަފަރިނ. ލަންދޫނ. މާފަރުނ. ޅޮހިނ. މިލަދޫނ. މަގޫދޫނ. މަނަދޫނ. ހޮޅުދޫނ. ފޮއްދޫނ. ވެލިދޫރ. އަލިފުށިރ. ވާދޫރ. ރަސްގެތީމުރ. އަނގޮޅިތީމުރ. ހުޅުދުއްފާރުރ. އުނގޫފާރުރ. ދުވާފަރުރ. މާކުރަތުރ. ރަސްމާދޫރ. އިންނަމާދޫރ. މަޑުއްވަރިރ. އިނގުރައިދޫރ. މީދޫރ. ފައިނުރ. ކިނޮޅަސްބ. ކުޑަރިކިލުބ. ކަމަދޫބ. ކެންދޫބ. ކިހާދޫބ. ދޮންފަންބ. ދަރަވަންދޫބ. މާޅޮސްބ. އޭދަފުށިބ. ތުޅާދޫބ. ހިތާދޫބ. ފުޅަދޫބ. ފެހެންދޫބ. ގޮއިދޫޅ. ހިންނަވަރުޅ. ނައިފަރުޅ. ކުރެންދޫޅ. އޮޅުވެލިފުށިކ. ކާށިދޫކ. ގާފަރުކ. ދިއްފުށިކ. ތުލުސްދޫކ. ހުރާކ. ހިންމަފުށިކ. ގުޅިކ. މާފުށިކ. ގުރައިދޫއދ. ހަންޏާމީދޫއދ. އޮމަދޫއދ. ކުނބުރުދޫއދ. މަހިބަދޫއދ. މަންދޫއދ. ދަނގެތިއދ. ދިގުރަށްއދ. ދިއްދޫއދ. ފެންފުށިއދ. މާމިގިލިއއ. ތޮއްޑޫއއ. ރަސްދޫއއ. އުކުޅަސްއއ. މަތިވެރިއއ. ބޮޑޮފޮޅުދޫއއ. ފެރިދޫއއ. މާޅޮސްއއ. ހިމަންދޫވ. ފުލިދޫވ. ތިނަދޫވ. ފެލިދޫވ. ކެޔޮދޫވ. ރަކީދޫމ. ރަތްމަންދޫމ. ވޭވަށްމ. މުލައްމ. މުލިމ. ނާލާފުށިމ. ކޮޅުފުށިމ. ދިއްގަރުމ. މަޑުއްވަރިފ. ފީއަލިފ. ބިލެތްދޫފ. މަގޫދޫފ. ދަރަނބޫދޫފ. ނިލަންދޫދ. މީދޫދ. ބަނޑިދޫދ. ރިނބުދޫދ. ހުޅުދެލިދ. މާއެނބޫދޫދ. ކުޑަހުވަދޫތ. ބުރުނިތ. ވިލުފުށިތ. މަޑިފުށިތ. ދިޔަމިގިލިތ. ގުރައިދޫތ. ކަނޑޫދޫތ. ވަންދޫތ. ހިރިލަންދޫތ. ގާދިއްފުށިތ. ތިމަރަފުށިތ. ވޭމަންޑޫތ. ކިނބިދޫތ. އޮމަދޫލ. އިސްދޫލ. ދަނބިދޫލ. މާބައިދޫލ. މުންޑޫލ. ގަންލ. މާވަށްލ. ފޮނަދޫލ. މާމެންދޫލ. ހިތަދޫލ. ކުނަހަންދޫލ. ކަލައިދޫގއ. ކޮލަމާފުށިގއ. ވިލިނގިލިގއ. މާމެންދޫގއ. ނިލަންދޫގއ. ދާންދޫގއ. ދެއްވަދޫގއ. ކޮނޑޭގއ. ގެމަނަފުށިގއ. ކަނޑުހުޅުދޫގދ. ތިނަދޫގދ. މަޑަވެލިގދ. ހޯނޑެއްދޫގދ. ނަޑެއްލާގދ. ގައްދޫގދ. ރަތަފަންދޫގދ. ވާދޫގދ. ފިޔޯރިގދ. ފަރެސްމާތޮޑާހިތަދޫ މޫލެކެޑެ ދާއިރާހިތަދޫ މެދެވައު ދާއިރާހިތަދޫ ރަސްގެދަރަ ދާއިރާހިތަދޫ މާމެންދޫ ދާއިރާމަރަދޫ ދާއިރާމަރަދޫފޭދޫ ދާއިރާފޭދޫ މަގުއްދޫ ދާއިރާފޭދޫ މާދެލަ ދާއިރާމީދޫ ދާއިރާފުވައްމުލައް ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާފުވައްމުލައް އިރު އުތުރު ދާއިރާފުވައްމުލައް މެދު އުތުރު ދާއިރާފުވައްމުލައް ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާފުވައްމުލައް މެދު ދެކުނު ދާއިރާފުވައްމުލައް އިރު ދެކުނު ދާއިރާކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާކުޅުދުއްފުށި ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާކުޅުދުއްފުށި މެދު އުތުރު ދާއިރާކުޅުދުއްފުށި މެދު ދެކުނު ދާއިރާކުޅުދުއްފުށި ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާކުޅުދުއްފުށި އިރު ދެކުނު ދާއިރާހުޅުމާލެ ދާއިރާހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާމެދު ހެންވޭރު ދާއިރާހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގަލޮޅު މެދު ދާއިރާގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގަލޮޅު ހުޅަނގު ދާއިރާމައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާމައްޗަންގޮޅި މެދު ދާއިރާމައްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާމާފަންނު މެދު ދާއިރާމާފަންނު އުތުރު ދާއިރާމާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާމާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާމާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާވިލިމާލެ ދާއިރާހއ އަތޮޅު ރައީސް ހދ އަތޮޅު ރައީސް ށ އަތޮޅު ރައީސް ނ އަތޮޅު ރައީސް ރ އަތޮޅު ރައީސް ބ އަތޮޅު ރައީސް ޅ އަތޮޅު ރައީސް ކ އަތޮޅު ރައީސް އއ އަތޮޅު ރައީސް އދ އަތޮޅު ރައީސް ވ އަތޮޅު ރައީސް މ އަތޮޅު ރައީސް ފ އަތޮޅު ރައީސް ދ އަތޮޅު ރައީސް ތ އަތޮޅު ރައީސް ލ އަތޮޅު ރައީސް ގއ އަތޮޅު ރައީސް ގދ އަތޮޅު ރައީސް ފުވައްމުލައް އަތޮޅު ރައީސްއައްޑޫސިޓީ އަތޮޅު ރައީސްމާލެ އަތޮޅު ރައީސް ކުޅުދުއްފުށި އަތޮޅު ރައީސް

އޮފިޝަލް

އިންތިޚާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގައި ވޯޓުލާން ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ ފޮށީގެ މައުލޫމާތު ހިމެނޭ ލިސްޓް

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބު 2020

ހއ. ތުރާކުނުހއ. އުލިގަންހއ. މޮޅަދޫހއ. ހޯރަފުށިހއ. އިހަވަންދޫހއ. ކެލާހއ. ވަށަފަރުހއ. ދިއްދޫހއ. ފިއްލަދޫހއ. މާރަންދޫހއ. ތަކަންދޫހއ. އުތީމުހއ. މުރައިދޫހއ. ބާރަށްހދ. ހަނިމާދޫހދ. ފިނޭހދ. ނައިވާދޫހދ. ހިރިމަރަދޫހދ. ނޮޅިވަރަންފަރުހދ. ނެއްލައިދޫހދ. ކުރިނބިހދ. ކުމުންދޫހދ. ވައިކަރަދޫހދ. މަކުނުދޫށ. ކަނޑިތީމުށ. ނޫމަރާށ. ފޭދޫށ. ފީވަށްށ. ބިލެތްފަހިށ. ފޯކައިދޫށ. ނަރުދޫށ. މަރޮށިށ. ޅައިމަގުށ. ކޮމަންޑޫށ. މާއުނގޫދޫށ. ފުނަދޫށ. މިލަންދޫނ. ހެނބަދޫނ. މާޅެންދޫނ. ލަންދޫނ. މާފަރުނ. ޅޮހިނ. މިލަދޫނ. މަގޫދޫނ. މަނަދޫނ. ހޮޅުދޫނ. ފޮއްދޫނ. ވެލިދޫރ. އަލިފުށިރ. ވާދޫރ. ރަސްގެތީމުރ. އަނގޮޅިތީމުރ. ހުޅުދުއްފާރުރ. އުނގޫފާރުރ. ދުވާފަރުރ. މާކުރަތުރ. ރަސްމާދޫރ. އިންނަމާދޫރ. މަޑުއްވަރިރ. އިނގުރައިދޫރ. މީދޫރ. ފައިނުރ. ކިނޮޅަސްބ. ކުޑަރިކިލުބ. ކަމަދޫބ. ކެންދޫބ. ކިހާދޫބ. ދޮންފަންބ. ދަރަވަންދޫބ. މާޅޮސްބ. އޭދަފުށިބ. ތުޅާދޫބ. ހިތާދޫބ. ގޮއިދޫޅ. ހިންނަވަރުޅ. ނައިފަރުޅ. ކުރެންދޫޅ. އޮޅުވެލިފުށިކ. ކާށިދޫކ. ގާފަރުކ. ތުލުސްދޫކ. ހުރާކ. ހިންމަފުށިކ. ގުޅިކ. މާފުށިކ. ގުރައިދޫއދ. ހަންޏާމީދޫއދ. ކުނބުރުދޫއދ. މަހިބަދޫއދ. މަންދޫއދ. ދިގުރަށްއދ. ދިއްދޫއދ. ފެންފުށިއދ. މާމިގިލިއއ. ތޮއްޑޫއއ. ރަސްދޫއއ. އުކުޅަސްއއ. މަތިވެރިއއ. ބޮޑޮފޮޅުދޫއއ. މާޅޮސްއއ. ހިމަންދޫވ. ފުލިދޫވ. ފެލިދޫމ. ވޭވަށްމ. މުލައްމ. މުލިމ. ނާލާފުށިމ. ކޮޅުފުށިމ. ދިއްގަރުމ. މަޑުއްވަރިފ. ފީއަލިފ. މަގޫދޫފ. ދަރަނބޫދޫދ. މީދޫދ. ބަނޑިދޫދ. ރިނބުދޫދ. ހުޅުދެލިދ. މާއެނބޫދޫދ. ކުޑަހުވަދޫތ. ވިލުފުށިތ. މަޑިފުށިތ. ދިޔަމިގިލިތ. ގުރައިދޫތ. ކަނޑޫދޫތ. ވަންދޫތ. ހިރިލަންދޫތ. ގާދިއްފުށިތ. ތިމަރަފުށިތ. ވޭމަންޑޫތ. ކިނބިދޫތ. އޮމަދޫލ. އިސްދޫލ. ދަނބިދޫލ. މާބައިދޫލ. މުންޑޫލ. ގަންލ. މާވަށްލ. ފޮނަދޫލ. މާމެންދޫލ. ހިތަދޫލ. ކުނަހަންދޫލ. ކަލައިދޫގއ. ކޮލަމާފުށިގއ. ވިލިނގިލިގއ. މާމެންދޫގއ. ނިލަންދޫގއ. ދާންދޫގއ. ކޮނޑޭގއ. ގެމަނަފުށިގއ. ކަނޑުހުޅުދޫގދ. ތިނަދޫގދ. މަޑަވެލިގދ. ހޯނޑެއްދޫގދ. ނަޑެއްލާގދ. ގައްދޫގދ. ރަތަފަންދޫގދ. ވާދޫގދ. ފިޔޯރިގދ. ފަރެސްމާތޮޑާހިތަދޫމަރަދޫ ދާއިރާހުޅުދޫ ދާއިރާފުވައްމުލައް އިރު އުތުރު ދާއިރާފުވައްމުލައް މެދު އުތުރު ދާއިރާފުވައްމުލައް ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާފުވައްމުލައް މެދު ދެކުނު ދާއިރާފުވައްމުލައް އިރު ދެކުނު ދާއިރާކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާކުޅުދުއްފުށި ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާކުޅުދުއްފުށި މެދު އުތުރު ދާއިރާކުޅުދުއްފުށި މެދު ދެކުނު ދާއިރާކުޅުދުއްފުށި ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާކުޅުދުއްފުށި އިރު ދެކުނު ދާއިރާހުޅުމާލެ ދާއިރާމެދު ހެންވޭރު ދާއިރާހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގަލޮޅު ހުޅަނގު ދާއިރާމާފަންނު ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާމާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާމާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާވިލިމާލެ ދާއިރާ