Elections Commission

ވޯޓްލާމީހުންނަށް

ކެނޑިޑޭޓުންނަށް

ސިޔާސީ ޕާޓީ މެންބަރުންނަށް

ފަހުގެ ޚަބަރާއި އުސްއަލިތައް

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންއިން ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާއި ބައްދަލުކުރުން
މާރިޗް 21، 4 އޭޕްރިލް 2015ގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ކައުންސިލްތަކުގެ ބައި-އިލެކްޝަންގައި ވޯޓުދިނުމުގެ ހައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ލިސްޓަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން
ކައުންސިލްގެ ބައި-އިލެކްޝަނަށް އެމީހަކު ރައްވެހިވެފައިވާ ރަށްނޫން އެހެން ރަށެއްގައި ވޯޓުލުމަށްޓަކައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި
ނ. މިލަދޫ ކައުންސިލަށް މެންބަރަކު އިންތިޚާބުކުރުން
2015 މާރޗް 21 ގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ކައުންސިލްތަކުގެ ބައި-އިލެކްޝަންގައި ވޯޓުދިނުމުގެ ހައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ލިސްޓަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން
reg reg reg reg reg reg
reg reg