Elections Commission

ވޯޓްލާމީހުންނަށް

ކެނޑިޑޭޓުންނަށް

ސިޔާސީ ޕާޓީ މެންބަރުންނަށް

ފަހުގެ ޚަބަރާއި އުސްއަލިތައް

މާލީ ބަޔާން ހުށައަޅާފައި ނުވާ ކެނޑިޑޭޓުންގެ މައްސަލަ ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ހުށައެޅުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ނިންމައިފި
ނ. ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލްގެ ބައި-އިލެކްޝަންގައި ވާދަކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި (01-07-2014)
ރަމަޟާން މަހު ޢާންމުކޮށް މިކޮމިޝަނުން ސިޓީއާއި ތަކެތި ބަލައިގަންނާނީ ސަރުކާރު ބަންދު ނޫން ދުވަސް ދުވަހު ހެނދުނު 9:30 ން މެންދުރުފަހު 2:00 ށް
"އިމްޕްރޫވިންގ އިލެކްޓޯރަލް ޕްރޮސެސަސް އިން ދަ މޯލްޑިވްސް"ގެ ނަމުގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސިމްޕޯޒިއަމާ ގުޅިގެން، ސްޓޭކްހޯލްޑަރުންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުންތަކެއް ބާއްވައިފި
ޕާޓީއެއްގެ މެންބަރުކަމަށް ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް މީހުންގެ ނަން ހުށައެޅުމާއި ގުޅިގެން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ ޖޫރިމަނާކޮށްފި
reg reg reg reg reg reg
reg reg