Elections Commission

ވޯޓްލާމީހުންނަށް

ކެނޑިޑޭޓުންނަށް

ސިޔާސީ ޕާޓީ މެންބަރުންނަށް

ފަހުގެ ޚަބަރާއި އުސްއަލިތައް

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފައިސާ ދޫކޮށްދިނުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޝަރީގައި އެދެފި
ޕާޓީއެއްގެ މެންބަރުކަމަށް ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް މީހުންގެ ނަން ހުށައެޅުމާއި ގުޅިގެން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއާއި މޯލްޑިވްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެލަޔަންސް ޖޫރިމަނާކޮށްފި
ޕާޓީއެއްގެ މެންބަރުކަމަށް ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް މީހުންގެ ނަން ހުށައެޅުމާއި ގުޅިގެން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ ޖޫރިމަނާކޮށްފި
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ހަރަކާތްތެރިވި ކޯޑިނޭޓަރުންނާއެކު ފީޑްބެކް ސެޝަނެއް ބާއްވައިފި
ޕާޓީއެއްގެ މެންބަރުކަމަށް ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް މީހުންގެ ނަން ހުށައެޅުމާއި ގުޅިގެން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ އާއި ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް ޖޫރިމަނާކޮށްފި
reg reg reg reg reg reg
reg reg