Elections Commission

ވޯޓްލާމީހުންނަށް

ކެނޑިޑޭޓުންނަށް

ސިޔާސީ ޕާޓީ މެންބަރުންނަށް

ފަހުގެ ޚަބަރާއި އުސްއަލިތައް

މ. ކޮޅުފުށި ކައުންސިލްގެ ބައި-އިލެކްޝަންގައި ވޯޓުދިނުމުގެ ހައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ލިސްޓަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި
ގއ.ކޮނޑޭ ކައުންސިލްގެ އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ކެމްޕޭނު ކުރުން މަނާ ވަގުތުތައް
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ރަސްމީ ގަޑިއަށް ބަދަލު ގެނައުން
ގއ.ކޮނޑޭ ކައުންސިލްގެ އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ޝަކުވާ ހުށައެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި
އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް (ފޭދޫ ދާއިރާ) އާއި ނ.ވެލިދޫ ކައުންސިލްގެ ބައި-އިލެކްޝަނަށް އެމީހަކު ރައްވެހިވެފައިވާ ރަށްނޫން އެހެން ރަށެއްގައި ވޯޓުލުމަށްޓަކައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި
reg reg reg reg reg reg
reg reg