Elections Commission

ވޯޓްލާމީހުންނަށް

ކެނޑިޑޭޓުންނަށް

ސިޔާސީ ޕާޓީ މެންބަރުންނަށް

ފަހުގެ ޚަބަރާއި އުސްއަލިތައް

އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނާއި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން ގުޅިގެން 2 ދުވަހުގެ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމެއް ފަށައިފި
ދިއްގަރު ދާއިރާގެ ބައި-އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ މ. ދިއްގަރުގައި އެންޑޯސްކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން ނިންމައިފި
ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަންގެ ވަފުދު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނާ ބައްދަލުކޮށްފި
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ ބައި-އިލެކްޝަން ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތާރީޚަށް ބަދަލު ގެނައުން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ ބައި-އިލެކްޝަން ބާއްވާނެ ތާޜީޚް އިޢުލާންކޮށް ވާދަކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި
reg reg reg reg reg reg
reg reg