?> Election Commission of Maldives

ފަހުގެ ޚަބަރު

'އިލެކްޝަން މޮޑަނައިޒޭޝަން" އާ ގުޅޭގޮތުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަރުދާހެއް ހުށަހަޅައިފި

03 އޮގަސްޓް 2016, 'އިލެކްޝަން މޮޑަނައިޒޭޝަން" އާ ގުޅޭގޮތުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަރުދާހެއް ހުށަހަޅައިފި

'އިލެކްޝަން މޮޑަނައިޒޭޝަން" އާ ގުޅޭގޮތުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަރުދާހެއް ހުށަހަޅައިފި

03 އޮގަސްޓް 2016, 'އިލެކްޝަން މޮޑަނައިޒޭޝަން" އާ ގުޅޭގޮތުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަރުދާހެއް ހުށަހަޅައިފި

ދެކުނު އޭޝިއާގެ ޤައުމުތަކުގެ އިންތިޚާބާ ބެހޭ އިދާރާތަކުގެ ހަތް ވަނަ ބައްދަލުވުމުގެ ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު މިއަދު ހެނދުނު ބަނޑޮސް އައިލެންޑް ރިސޯޓުގައި ބާއްވައިފި

02 އޮގަސްޓް 2016, ދެކުނު އޭޝިއާގެ ޤައުމުތަކުގެ އިންތިޚާބާ ބެހޭ އިދާރާތަކުގެ ހަތްވަނަ ބައްދަލުވުން ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ...

އިންތިޚާބުތަކުގެ ކަންކަމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު އޮޅުންފިލުވުމަށް ވިލާތުގެ އިއްތިހާދުން އިލްކެޝަންސް ކޮމިޝަނާއި ބައްދަލުކޮށްފި.

24 މެއި 2016,

ރެޖިސްޓްރީ ޗެކްކުރުމަށް

ތިރީގައިވާ ގޮތަށް އައި.ޑީ.ކާޑު ނަންބަރު ޖެއްސެވުމަށްފަހު
VIS A000000 1414 އަށް އެސް.އެމް.އެސް ކުރުއްވާ

ސިޔާސީ ޕާޓީ ރަޖިސްޓަރީ ޗެކްކުރުމަށް

ތިރީގައިވާ ގޮތަށް އައި.ޑީ.ކާޑު ނަންބަރު ޖެއްސެވުމަށްފަހު
PPR A000000 1414 އަށް އެސް.އެމް.އެސް ކުރުއްވާ