Elections Commission

ވޯޓްލާމީހުންނަށް

ކެނޑިޑޭޓުންނަށް

ސިޔާސީ ޕާޓީ މެންބަރުންނަށް

ފަހުގެ ޚަބަރާއި އުސްއަލިތައް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ ބައި-އިލެކްޝަން ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތާރީޚަށް ބަދަލު ގެނައުން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ ބައި-އިލެކްޝަން ބާއްވާނެ ތާޜީޚް އިޢުލާންކޮށް ވާދަކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި
ރ. އަނގޮޅިތީމު ކައުންސިލާއި ގދ. ވާދޫ ކައުންސިލްގެ ބައި-އިލެކްޝަން ގައި ވާދަކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި
އެމް.ޑީ.ޕީ އާއި އަދާލަތު ޕާޓީއާ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބައްދަލުކޮށްފި
ރ. އަލިފުށީ ކައުންސިލްގެ އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ކެމްޕޭނު ކުރުން މަނާ ވަގުތުތައް
reg reg reg reg reg reg
reg reg