Election Commission of Maldives


ނޫސް ބަޔާން

24th March 2022, 20:00

ނޫސް ބަޔާން

02nd September 2021, 12:00

ނޫސް ބަޔާން

11th March 2021, 12:00

ސަން މީޑިއާގައި ކޮމިޝަނުގެ ނައިބު ރައީސް އާ ގުޅޭ ގޮތުން އާންމު ކޮށްފައިވާ ޚަބަރާ ގުޅޭ

ސަން މީޑިއާގައި ކޮމިޝަނުގެ ނައިބު ރައީސް އާ ގުޅޭ ގޮތުން އާންމު ކޮށްފައިވާ ޚަބަރާ ގުޅޭ

31st January 2021, 02:00

ކޯވިޑް-19ގެ ވެކްސިނާ މެދު ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ނުތަނަވަސްކަން އުފެދޭ ގޮތަށް ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުންނާއި ސިޔާސީ ފަރާތްތަކުން ޞައްޙަ ނޫން މަޢުލޫމާތު ފެތުރުން ހުއްޓާލުމަށް އިލްތިމާސް ކުރުން

31 ޖަނަވަރީ 2021 ، ރިފަރެންސް : 2021/1

15th September 2020, 08:00

ދުނިޔޭގެ ޑިމޮކްރެސީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ނެރޭ ބަޔާން

ދުނިޔޭގެ ޑިމޮކްރެސީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ނެރޭ ބަޔާން

31st August 2020, 02:00

ނޫސް ބަޔާން

29th July 2020, 05:00

ނޫސް ބަޔާން

17th June 2020, 05:30

ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ޤާނޫނާއި ޚިލާފުވެގެން ތިން ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމާ ގެޅޭ

ނޫސް ބަޔާން

30th October 2018, 12:00

ނޫސް ބަޔާން

03rd October 2018, 12:00

ނޫސް ބަޔާން

03rd October 2018, 12:00

ނޫސް ބަޔާން

03rd October 2018, 12:00

ނޫސް ބަޔާން

02nd October 2018, 12:00

ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2018 - ނޫސް ބަޔާން

08th September 2018, 12:00

ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2018 - ނޫސް ބަޔާން

02nd September 2018, 12:00

ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2018 - ނޫސް ބަޔާން

19th August 2018, 12:00

ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2018 - ނޫސް ބަޔާން

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ލޯގޯ ބޭނުންކޮށްގެން ވޯޓު ކަރުދާހުގެ ގޮތުގައި ބެލެވިދާނެފަދަ އެއްޗެހި ތައްޔާރުކޮށް އިޝްތިހާރު ކުރުމާ ބެހޭ

09th August 2018, 12:00

ނޫސް ބަޔާން: 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުންނެރޭ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ތާޢީދުހޯދުމުގެ ގޮތުން ހިންގާ ސިޔާސީ ޙަރަކާތްތަކާއި ގުޅޭ

05th August 2018, 05:00

ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2018 - ނޫސް ބަޔާން

ރީ-ރެޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ނަމުގައި އައިޑީކާޑު އަތުލުމަށްފަހު އަނބުރާ ހަވާލުނުކުރާކަމުގެ ޝަކުވާ އާއި ގުޅޭ

25th July 2018, 12:00

ނޫސް ބަޔާން - 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ރީ-ރަޖިސްޓަރީއާއި ގުޅޭ

24th July 2018, 04:00

ނޫސް ބަޔާން - ރަށްވެހިވެފައިވާ ތަން ނޫން އެހެން ތަނެއްގައި ވޯޓުލުމަށް ރީރަޖިސްޓްރީ ކުރުމާއި ގުޅޭ

ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2018 - ނޫސް ބަޔާން

24th July 2018, 02:00

ނޫސް ބަޔާން - ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ގަވާއިދާއި ގުޅިގެން ދޮގު މައުލޫމާތު ފެތުރުމާއިގުޅޭ

18th July 2018, 12:00

ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2018 ގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މޮނިޓަރުންނާއި ގުޅޭ

17th July 2018, 12:00

ބަޔާން: 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓު ލުމަށް ބަހައްޓާ ވޯޓު ފޮށިތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން މީސްމީޑިއާ މެދުވެރިކޮށް ޞައްޙަ ނޫން ޚަބަރު ފެތުރުމާއި ގުޅޭ

15th April 2018, 12:00

ނޫސް ބަޔާން - NB)BB-2018/3)

22nd February 2018, 12:00

ނޫސް ބަޔާން

31st October 2017, 12:00

ނޫސް ބަޔާން

27th August 2017, 12:00

ނޫސް ބަޔާން S)BB-2017/1)

19th July 2017, 12:00

ނޫސް ބަޔާން 2/2017

05th May 2017, 12:00

ނޫސް ބަޔާން 1/2017

19th December 2016, 12:00

ނޫސް ބަޔާން 1/2016

20th December 2015, 12:00

ނޫސްބަޔާން 9

14th December 2015, 12:00

ނޫސްބަޔާން 8

08th December 2015, 12:00

ނޫސްބަޔާން 7

11th October 2015, 12:00

ނޫސްބަޔާން 6

08th October 2015, 12:00

ނޫސްބަޔާން 4

04th June 2015, 12:00

ނޫސްބަޔާން 5

02nd May 2015, 12:00

ނޫސްބަޔާން 3

23rd March 2015, 12:00

ނޫސްބަޔާން 2

26th February 2015, 12:00

ނޫސްބަޔާން 1