Election Commission of Maldives


ގެލަރީ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު 2019 - ޤައުމީ ލަފާދޭ ކޮމިޓީ

ރަައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ 2019 ފަހުމުނާމާގައި ސޮއިކުރުން (އިންތިޚާބުގެ ސަލާމަތީ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުން، ލޮޖިސްޓިކް މަސައްކަތްތަކަުގައި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް ދިނުން)

ކެޕޭސިޓީ ބިލްޑިންގ ޕްރޮގްރާމް- ނިއު ދިއްލީ (05 - 15 ޑިސެންބަރު 2016)

ރަސްފަންނު އަދި އާރޓިފިޝަލް ބީޗްގައި ބޭއްވުނު ރީ-ރަޖިސްޓަރޭޝަން ރޯޑް އިވެންޓު (17 - 18 ނޮވެންބަރ 2016)

ކެޕޭސިޓީ ބިލްޑިންގ ޕްރޮގްރާމް - ކޮރެއާ

ކޮންފަރެންސް އިން ވޯޓަރ އެޑިއުކޭޝަން، ނިއު ދިއްލީ (19-21 އޮކްޓޯބަރ 2016)

ޖޯޖިއާގެ މަޖްލިސް އިންތިޚާބު އޮބްޒާރވް ކުރުން (06 - 09 އޮކްޓޯބަރ 2016)

ބޮސްނިއާ އަދި ހަޒްގޮވިނާގެ އެސެމްބްލީ އިންތިޚާބު އޮބްޒާރވް ކުރުން (29 ސެޕްޓެމްބަރ 2016 - 06 އޮކްޓޯބަރ 2016)

ވޯޓަރ އެޑިއުކޭޝަން ސްޓްރެޓެޖީއަށް މަޝްވަރާ ހޯދުމުގެ ބައްދަލުވުން (27 ސެޕްޓެންބަރ 2016)

އީ.ސީ.އައި – ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ ކެޕޭސިޓީ ބިލްޑިންގ ޕްރޮގްރާމް (20- 29 ސެޕްޓެންބަރ 2016)

       

ޑިމޮނިކަން ރިޕަބްލިކް ގެ އިންތިޚާބުތައް އޮބްޒަރވް ކުރުން (11-16 މެއި 2016)

ޕޯޓް އޮފް ސްޕެއިން ގައި ބޭއްވުނު ކޮމަންވެލްތް އިލެކްޓޯރަލް ނެޓްވާރކް (22 -24 ޖޫން 2016)

ޑޮމޮކްރަސީ ވީކް ޑީ-ބްރީފިން (15 ޖޫން 2016)

އާރޯ އިވެންޓް 2016

ޑިމޮކްރަސީ ހަފްތާ 2016 - ހއ.ހޯރަފުށީ

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ޓީމެއް ދެކުނު ކޮރެޔާއަށް ވަޑައިގަތުން (އޭޕްރީލް 8-14)

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ސްޓްރެޓެޖިކް ޕްލޭން 2016- 2020 އިފްތިތާޚް ކުރުން

ސިވިލް އެޑިއުކޭޝަން ޕްރޮގްރާމް (6 އޭޕްރީލް 2016) ގއ، އަތޮޅު

ސިވިކް އެޑިއުކޭޝަން ޕްރޮގްރާމް (22-26 ޖެނުއަރީ 2016 ) - ފ އަދި ކ އަތޮޅު

ގްލޯބަލް އެގްޒިބިޝަން އޮން "ބެސްޓް ޕްރެކްޓިސަސް އިން ވޯޓަރ އެޑިއުކޭޝަން އެންޑް ޔޫސް އޮފް ޓެކްނޮލޮޖީ އިން އިލެކްޝަންސް" (14-17 ޖަނަވަރީ 2016)

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން އޮފް ތައިލޭންޑްގެ ޗީފް ކޮމިޝަނަރ އާއެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުން

ސިވިކް އެޑިއުކޭޝަން ޕްރޮގްރާމް (20-25 ނޮވެމްބަރު 2015) - ޏ.ފުވައްމުލަށް

ފެމްބޯސާގެ 6 ވަނަ ބައްދަލުވުން (1-2 އޮކްޓޯބަރ 2015)

ސިވިކް އެޑިއުކޭޝަން ޕްރޮގްރާމް (20-25 ނޮވެމްބަރު 2015) - ރ އަތޮޅު

އިލެކްޝަން ލޯ ސެމިނަރ - ކޮރެއާ (22-30 އޮކްޓޯބަރ 2015)

ސްރީލަންކާގެ ޤާނޫނުހަދާ މަޖިލިހުގެ އިންރިޚާބު އޮބްޒާވް ކުރުން (10-20 އޯގަސްޓު 2015)