Election Commission of Maldives


ހދ. ނައިވާދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ބައި-އިލެކްޝަންގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ

29 ނޮވެމްބަރު 2021, 12:00 ޚަބަރު

ނަންބަރު: (IUL)38-CA/38/2021/764

2021 ނޮވެންބަރު 27 ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ހދ. ނައިވާދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ބައި-އިލެކްޝަންގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ މި ދަންނަވަނީއެވެ.  

ދާއިރާ: ހދ.ނައިވާދޫ

އިންސައްތަ

ލިބުނު ވޯޓު

ހައިސިއްޔަތު

އެޑްރެސް

ނަން

ކ. ނަންބަރ

48.00%

132

އަމިއްލަގޮތުން

އުފާ، ހދ. ނައިވާދޫ

އަމީނާ އަބްދުﷲ ޝަރީފް

1

37.82%

104

ޕީ.ޕީ.އެމް

އަންނާރުމާގެ، ހދ.ނައިވާދޫ

ޢާއިޝަތު ސަޢީދާ

3

14.18%

39

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ

ކަރަންކާގެ، ހދ.ނައިވާދޫ

ޚަދީޖާ ޙުސައިން

2

 

275

ޞައްޙަ ވޯޓު

 

8

ބާތިލް ވޯޓު

 

283

ޖުމްލަ ވޯޓު

 

593

ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު

 

283

ވޯޓު ލީ މީހުންގެ އަދަދު

 

47.72%

ވޯޓު ލީ މީހުންގެ އިންސައްތަ

ވީމާ، މި އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ހދ. ނައިވާދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ބައި-އިލެކްޝަންއަށް ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެ މަތިން، އިންތިޚާބުވެފައިވާ ފަރާތް މި ދަންނަވަނީއެވެ.

ދާއިރާ: ހދ.ނައިވާދޫ

ހައިސިއްޔަތު

އެޑްރެސް

ނަން

ކ. ނަންބަރ

އަމިއްލަގޮތުން

އުފާ، ހދ. ނައިވާދޫ

އަމީނާ އަބްދުޝަރީފް

1

މިހެންވެ، މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.

24 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1443
29 29ނޮވެންބަރު 2021