Election Commission of Maldives


ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2023 ގެ ދެވަނަ ބުރުގައި، ވޯޓުލާ މީހުންގެ ވައަތު ކަށި އިނގިލީގައި ފާހަގަ ޖަހާގޮތަށް ކޮމިޝަނުން ނިންމެވުން

28 ސެޕްޓެމްބަރު 2023, 12:00 އިއުލާން

(IUL)38-AC/38/2023/445 :ނަންބަރު

އިޢުލާން

ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2023 (ދެވަނަ ބުރު)

ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2023 ގެ ދެވަނަބުރުގައި، ވޯޓުލާ މީހުންގެ ވައަތުގެ ކަށި އިނގިލީގައި ފާހަގަ ޖަހާގޮތަށް ކޮމިޝަނުން މިއަދު ނިންމާފައިވާތީ، އެކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

28 ސެޕްޓެންބަރު 2023