Election Commission of Maldives


ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2023 (ދެވަނަ ބުރު) ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ފައިނަލް ލިސްޓު ޢާންމު ކުރުން

24 ސެޕްޓެމްބަރު 2023, 12:00 އިއުލާން

(IUL)38-DC/38/2023/426 :ނަންބަރ

 

އިޢުލާން

ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2023 ( ދެވަނަ ބުރު)

ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ފައިނަލް ލިސްޓު ޢާންމު ކުރުން

 2023 ސެޕްޓެންބަރ 30 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2023  ގެ ދެވަނަ ބުރުގައި ގައި ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ފައިނަލް ލިސްޓު ޢާންމުކޮށްފީމެވެ.

މި ލިސްޓު ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓު (www.gazette.gov.mv) ގައި އަދި، ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓް (www.elections.gov.mv) ގައި ޢާންމުކޮށް ފެންނަން ހުންނާނެއެވެ.

މިހެންވެ، މިކަން ޢާންމުކޮށް އަންގައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

24 ސެޕްޓެންބަރު 2023