Election Commission of Maldives


ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2023 - ރީ-ރަޖިސްޓްރޭޝަނަށްފަހު ވޯޓުފޮށިތަކަށް ގެނެވިފައިވާ ބަދަލުތައް

23 ސެޕްޓެމްބަރު 2023, 12:00 އިއުލާން

 

(IUL)38-AC/38/2023/422 :ނަންބަރު

އިޢުލާން

.އިޢުލާނާ ޙަވާލާދީ ދަންނަވަމެވެ (IUL)38-AC/38/2023/415 އަދި (IUL)38-AC/38/2023/412  މި ކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު

ރީ-ރަޖިސްޓްރޭޝަނަށްފަހު ވޯޓުފޮށިތަކަށް ގެނެވިފައިވާ ބަދަލުތައް

2023 ސެޕްޓެންބަރު 30 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2023 ގެ ދެވަނަ ބުރުގައި ރަށްވެހިވެފައިވާ ރަށް ނޫން އެހެން ތަނެއްގައި ވޯޓުލުމަށް ރީ-ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ އަދަދަށް ބެލުމަށްފަހު ވޯޓުލުމަށް ރީ-ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ މީހުން ގިނަވުމުގެ ސަބަބުން، އިތުރު 12 ވޯޓުފޮށި ބެހެއްޓުމަށް މި ކޮމިޝަނުން ނިންމައިފީމެވެ.

އިތުރުކުރެވުނު ވޯޓުފޮށިތައް

 1. TT.1.2 (މާލޭރައްޔިތުން - 5) ވަނަ ނަންބަރު ވޯޓުފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރީ-ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ މީހުން ގިނަވުމުގެ ސަބަބުން، އިތުރު ވޯޓު ފޮށްޓެއްގެ ގޮތުގައި، TT.1.7 (މާލޭރައްޔިތުން - 7) ނަންބަރު ފޮށްޓެއް ބެހެއްޓުމަށް ހަމަޖެއްސުން.
 2. TT.1.3 (މާލޭރައްޔިތުން - 1) ވަނަ ނަންބަރު ވޯޓުފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރީ-ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ މީހުން ގިނަވުމުގެ ސަބަބުން، އިތުރު ވޯޓު ފޮށްޓެއްގެ ގޮތުގައި، TT.1.8 (މާލޭރައްޔިތުން - 8) ނަންބަރު ފޮށްޓެއް ބެހެއްޓުމަށް ހަމަޖެއްސުން.
 3. TT.1.6 (މާލޭރައްޔިތުން - 6) ވަނަ ނަންބަރު ވޯޓުފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރީ-ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ މީހުން ގިނަވުމުގެ ސަބަބުން، އިތުރު ވޯޓު ފޮށްޓެއްގެ ގޮތުގައި، TT.1.9 (މާލޭރައްޔިތުން - 9) ނަންބަރު ފޮށްޓެއް ބެހެއްޓުމަށް ހަމަޖެއްސުން.
 4. AT.1.1 (ހއ. އަތޮޅު، މާލެ-1) ވަނަ ނަންބަރު ވޯޓުފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރީ-ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ މީހުން ގިނަވުމުގެ ސަބަބުން، އިތުރު ވޯޓު ފޮށްޓެއްގެ ގޮތުގައި، AT.1.3 (ހއ. އަތޮޅު، މާލެ- 3) ނަންބަރު ފޮށްޓެއް ބެހެއްޓުމަށް ހަމަޖެއްސުން.
 5. OT.1.1 (ލ. އަތޮޅު، މާލެ-1) ވަނަ ނަންބަރު ވޯޓުފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރީ-ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ މީހުން ގިނަވުމުގެ ސަބަބުން، އިތުރު ވޯޓު ފޮށްޓެއްގެ ގޮތުގައި، OT.1.2 (ލ. އަތޮޅު، މާލެ- 5) ނަންބަރު ފޮށްޓެއް ބެހެއްޓުމަށް ހަމަޖެއްސުން.
 6. CT.3.1 (ށ. އަތޮޅު، މާލެ-3) ވަނަ ނަންބަރު ވޯޓުފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރީ-ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ މީހުން ގިނަވުމުގެ ސަބަބުން، އިތުރު ވޯޓު ފޮށްޓެއްގެ ގޮތުގައި، CT.3.2 (ށ. އަތޮޅު، މާލެ- 5) ނަންބަރު ފޮށްޓެއް ބެހެއްޓުމަށް ހަމަޖެއްސުން.
 7. YT.0.33 (ވިލިމާލެ، އެހެނިހެން-1) ވަނަ ނަންބަރު ވޯޓުފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރީ-ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ މީހުން ގިނަވުމުގެ ސަބަބުން، އިތުރު ވޯޓު ފޮށްޓެއްގެ ގޮތުގައި، YT.0.36 (ވިލިމާލެ، އެހެނިހެން- 2) ނަންބަރު ފޮށްޓެއް ބެހެއްޓުމަށް ހަމަޖެއްސުން.
 8. YT.0.29 (ހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން-29) ވަނަ ނަންބަރު ވޯޓުފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރީ-ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ މީހުން ގިނަވުމުގެ ސަބަބުން، އިތުރު ވޯޓު ފޮށްޓެއްގެ ގޮތުގައި، YT.0.37 (ހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން- 6) ނަންބަރު ފޮށްޓެއް ބެހެއްޓުމަށް ހަމަޖެއްސުން.
 9. YT.0.25 (ހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން-25) ވަނަ ނަންބަރު ވޯޓުފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރީ-ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ މީހުން ގިނަވުމުގެ ސަބަބުން، އިތުރު ވޯޓު ފޮށްޓެއްގެ ގޮތުގައި، YT.0.38 (ހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން- 18) ނަންބަރު ފޮށްޓެއް ބެހެއްޓުމަށް ހަމަޖެއްސުން.
 10. YT.0.5 (ހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން-5) ވަނަ ނަންބަރު ވޯޓުފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރީ-ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ މީހުން ގިނަވުމުގެ ސަބަބުން، އިތުރު ވޯޓު ފޮށްޓެއްގެ ގޮތުގައި، YT.0.39 (ހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން- 19) ނަންބަރު ފޮށްޓެއް ބެހެއްޓުމަށް ހަމަޖެއްސުން.
 11. YT.0.20 (ހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން-20) ވަނަ ނަންބަރު ވޯޓުފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރީ-ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ މީހުން ގިނަވުމުގެ ސަބަބުން، އިތުރު ވޯޓު ފޮށްޓެއްގެ ގޮތުގައި، YT.0.40 (ހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން- 21) ނަންބަރު ފޮށްޓެއް ބެހެއްޓުމަށް ހަމަޖެއްސުން.
 12. W01.1.1 (އިންޑިއާ / ޓްރިވެންޑްރަމް - 1) ވަނަ ނަންބަރު ވޯޓުފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރީ-ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ މީހުން ގިނަވުމުގެ ސަބަބުން، އިތުރު ވޯޓު ފޮށްޓެއްގެ ގޮތުގައި، W01.1.2 (އިންޑިއާ / ޓްރިވެންޑްރަމް - 2) ނަންބަރު ފޮށްޓެއް ބެހެއްޓުމަށް ހަމަޖެއްސުން.

ވޯޓުފޮށިބަހައްޓާ ރަށް/ތަން

ވޯޓުލާސަރަޙައްދު

ވޯޓުފޮށީގެނަން

ވޯޓުފޮށީގެކޯޑު

ވޯޓުފޮށީގެނަންބަރު

މާލެ،
 އާ ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލް ދެކުނު އިމާރާތު ލައިބްރަރީގެ ހުޅަނގު ފަރާތު

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގެ ދަފްތަރު، ހުޅުމާލެ އަދި ވިލިމާލޭގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ މީހުންނެވެ.

މާލޭރައްޔިތުން - 5

TT.1.2

232

މާލެ،
 އާ ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލް ދެކުނު އިމާރާތު ކްލާސް ރޫމް 7C

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގެ ދަފްތަރު، ހުޅުމާލެ އަދި ވިލިމާލޭގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ މީހުންނެވެ.

މާލޭރައްޔިތުން - 7

TT.1.7

617

ހުޅުމާލެ،
 ރެހެންދި ސްކޫލުގެ U-K-G-1 ކްލާސްރޫމް

މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ، މާލޭގެ އަވަށްތަކާއި ވިލިމާލޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ މީހުންނެވެ.

މާލޭރައްޔިތުން - 1

TT.1.3

164

ހުޅުމާލެ،
 ރެހެންދި ސްކޫލުގެ ކްލާސްރޫމް 7B

މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ، މާލޭގެ އަވަށްތަކާއި ވިލިމާލޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ މީހުންނެވެ.

މާލޭރައްޔިތުން - 8

TT.1.8

618

ހުޅުމާލެ،
 ޞަލާޙުއްދީން ސްކޫލުގެ ކްލާސްރޫމް 1D

މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ، ހުޅުމާލެ އަދި މާލެ ދަފްތަރު ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ މީހުންނެވެ.

މާލޭރައްޔިތުން - 6

TT.1.6

610

ހުޅުމާލެ،
 ކާމިލް ދިދީ ޕްރައިމަރީ ސްކޫލުގެ ކްލާސްރޫމް 4

މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ، މާލޭގެ އަވަށްތަކާއި ވިލިމާލޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ މީހުންނެވެ.

މާލޭރައްޔިތުން - 9

TT.1.9

619

މާލެ،
 ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން، 1 ވަން ފަންގިފިލާއަށް އަރާއިރު އޮންނަ ހުސްޖާގަ

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައިތިބި ހޯރަފުށީ މުރަނގަޖެހިމަގުގެ އުތުރު ސަރަހައްދުގައިވާ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ މީހުންނެވެ.

ހއ. އަތޮޅު، މާލެ-1

AT.1.1

492

މާލެ،
ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން،ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާ ކްލާސް ރޫމް B2-12

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ހޯރަފުށީ މުރަނގަޖެހިމަގާއި ބަގީޗާމަގާއި ދެމެދުގައިވާ ސަރަހައްދުގެ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނާއި ހޯރަފުށީ ބަގީޗާމަގުގެ ދެކުނު ސަރަހައްދުގައިވާ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓްރީގައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ މީހުންނެވެ.

ހއ. އަތޮޅު، މާލެ- 3

AT.1.3

621

މާލެ،
 ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ ކްލާސް ރޫމް  B1-15

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި ލ. ދަނބިދޫ އަދި ލ. މާބައިދޫ، މި 2 ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

ލ. އަތޮޅު، މާލެ-1

OT.1.1

541

މާލެ،
 ވެލާނާގެ އަމީރުއަހުމަދު މަގުން ވަންނައިރު އޮންނަ ހުސްޖާގަ

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި ލ. އިސްދޫ އަދި ލ. ކަލައިދޫ މި 2 ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

ލ. އަތޮޅު، މާލެ- 5

OT.1.2

622

މާލެ،
 އިއްޒުއްދީން ސްކޫލު ހޯލުގެ ހުޅަނގު

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި ށ. ކޮމަންޑޫ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

ށ. އަތޮޅު، މާލެ-3

CT.3.1

507

މާލެ،
 ޣިޔާޘުއްދީން އިންޓަރނޭޝަނަލް ސްކޫލް ހޯލުގެ މެދު

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި ށ. ފޯކައިދޫ އަދި މަރޮށި މި 2 ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

ށ. އަތޮޅު، މާލެ- 5

CT.3.2

623

 ވިލިމާލެ،
މުހިއްޔިއްދީން ޕްރީސްކޫލް ކެމްޕަސް ހޯލުގެ ދެކުނު

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ވިލިމާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ރ، ބ، ޅ، ކ، އއ، އދ، ވ މި 7 އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ރައްޔިތުންނާއި، ވިލިމާލޭގައި ދިރިއުޅޭ އައްޑޫ ސިޓީގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ރައްޔިތުންނެވެ.

 ވިލިމާލެ، އެހެނިހެން-1

YT.0.33

601

 ވިލިމާލެ،
 މުހިއްޔިއްދީން ޕްރީސްކޫލް ކެމްޕަސް ހޯލުގެ އުތުރު

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ވިލިމާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ހއ އަދި ހދ މި 2 އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ރައްޔިތުންނާއި، ވިލިމާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ރައްޔިތުންނެވެ.

 ވިލިމާލެ، އެހެނިހެން- 2

YT.0.36

624

ހުޅުމާލެ،
 ޞަލާޙުއްދީން ސްކޫލުގެ ކްލާސްރޫމް 1C

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ހުޅުމާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ފުވައްމުލަކު ސިޓީ އަދި އައްޑޫ ސިޓީގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

ހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން-29

YT.0.29

597

ހުޅުމާލެ،
 ޞަލާޙުއްދީން ސްކޫލުގެ ގްރޭޑް 9ގެ ކްލާސްރޫމް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ހުޅުމާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ގދ އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

ހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން- 6

YT.0.37

625

ހުޅުމާލެ،
 ޞަލާޙުއްދީން ސްކޫލުގެ ކްލާސްރޫމް 1A

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ހުޅުމާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ވ، މ، ލ އަދި ގއ މި 4 އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

ހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން-25

YT.0.25

593

ހުޅުމާލެ،
 ކާމިލް ދިދީ ޕްރައިމަރީ ސްކޫލުގެ އާ ކްލާސްރޫމް 9

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ހުޅުމާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ފ، ދ އަދި ތ މި 3 އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

ހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން- 18

YT.0.38

626

ހުޅުމާލެ،
 ހުރަވީ ސްކޫލް ހޯލްގެ ހުޅަނގު 2

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ހުޅުމާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ރ އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

ހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން-5

YT.0.5

573

ހުޅުމާލެ،
 ރެހެންދި ސްކޫލުގެ ކްލާސްރޫމް 7E

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ހުޅުމާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ބ އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

ހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން- 19

YT.0.39

627

ހުޅުމާލެ،
 ކާމިލް ދިދީ ޕްރައިމަރީ ސްކޫލުގެ ކްލާސްރޫމް 1G

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ހުޅުމާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ބ، ކ، އއ އަދި އދ މި 4 އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

ހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން-20

YT.0.20

588

ހުޅުމާލެ،
 ކާމިލް ދިދީ ޕްރައިމަރީ ސްކޫލުގެ އާ ކްލާސްރޫމް 2

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ހުޅުމާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ނ،ރ އަދި ޅ މި 3 އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

ހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން- 21

YT.0.40

628

ކޮންސުލޭޓް ޖެނެރަލް އޮފް ދަ ރިޕަބްލިކް އޮފް މޯލްޑިވްސް، ޓިސީ،16/3176 ،ކުމަރަޕޫރަމް، ޕައްޓަމް ރޯޑް، މެޑިކަލް ކޮލެޖް، ޕީއޯ. ތިރުވަންތަޕޫރަމް-695011 ، އިންޑިއާ

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ އިންޑިއާގެ ޓްރިވެންޑްރަމްގައި ދިރިއުޅޭ ހއ، ހދ، ށ، ނ، ރ، ބ، ޅ، ކ އަތޮޅު އަދި މާލެ ސިޓީގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

އިންޑިއާ / ޓްރިވެންޑްރަމް - 1

W01.1.1

401

ކޮންސުލޭޓް ޖެނެރަލް އޮފް ދަ ރިޕަބްލިކް އޮފް މޯލްޑިވްސް، ޓިސީ،16/3176 ،ކުމަރަޕޫރަމް، ޕައްޓަމް ރޯޑް، މެޑިކަލް ކޮލެޖް، ޕީއޯ. ތިރުވަންތަޕޫރަމް-695011 ، އިންޑިއާ

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ އިންޑިއާގެ ޓްރިވެންޑްރަމްގައި ދިރިއުޅޭ އއ، އދ، ވ، މ، ފ، ދ، ތ، ލ، ގއ، ގދ، އައްޑޫ ސިޓީ، ފުވައްމުލައް ސިޓީ އަދި  ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގެ  ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

އިންޑިއާ / ޓްރިވެންޑްރަމް - 2

W01.1.2

620

މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ވޯޓުފޮށިތަކަށް ގެނެވުނު ބަދަލަށްފަހު، އެ ވޯޓު ފޮށިތަކުގެ ނަންބަރާއި، ވޯޓުފޮށީގެ ކޯޑާއި، ވޯޓުފޮށީގެ ނަމާއި، ވޯޓުލާ ސަރަޙައްދާއި، ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ރަށާއި ތަން މި ދަންނަވަނީއެވެ.

 މިހެންވެ މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށް އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.

23 ސެޕްޓެންބަރު 2023