Election Commission of Maldives


ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2023 (ދެވަނަ ބުރު) – ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ޤައުމުތަކުގައި ވޯޓުނެގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ވަގުތު

23 ސެޕްޓެމްބަރު 2023, 12:00 އިއުލާން

(IUL)38-AC/38/2023/417 :ނަންބަރު

އިޢުލާން

ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2023 – ދެވަނަ ބުރު

ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ޤައުމުތަކުގައި ވޯޓުނެގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ވަގުތު

2023 ސެޕްޓެންބަރު 30 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގައި، ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ވޯޓުނެގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޤައުމުތަކުގައި، ވޯޓުނެގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ވަގުތުތައް ތިރީގައި މި ދަންނަވާގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފީމެވެ. ކޮންމެ ޤައުމެއްގައިވެސް ވަގުތު ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ އެ ޤައުމެއްގެ ގަޑިންނެވެ.

ޤައުމު

ވޯޓުނެގުން

ވޯޓުލުން ފަށާނެ ގަޑި (އެޤައުމެއްގެ ގަޑިއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް)

ވޯޓުލުން ނިންމާ ގަޑި (އެޤައުމެއްގެ ގަޑިއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް)

އެކުވެރި ޢަރަބި ޢިމާރާތް (އަބޫ ދާބީ)

08:00

17:00

އިންޑިއާ (ޓްރިވެންޑްރަމް)

08:30

17:30

ސްރީލަންކާ (ކޮލަމްބޯ)

08:30

17:30

އިނގިރޭސިވިލާތް (ލަންޑަން)

08:30

17:30

މެލޭޝިއާ (ކުއަލަލަމްޕޫރް)

11:00

20:00

 މިހެންވެ، މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާނުކުރަމެވެ.

23 ސެޕްޓެންބަރު 2023