Election Commission of Maldives


ރިޔާސީ އިންތިޙާބު 2023 - ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުންނާއި ގުޅޭ

20 ސެޕްޓެމްބަރު 2023, 12:00 އިއުލާން

(IUL)38-BB/38/2023/410 :ނަންބަރު

އިޢުލާން

ރިޔާސީ އިންތިޙާބު 2023

ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުންނާއި ގުޅޭ

ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2023 ގެ ފުރަތަމަ ބުރުގައި، ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުންގެ ގޮތުގައި ފާސްދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން، ދެވަނަ ބުރަށް ގޮސްފައިނުވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުންގެ ފާސްތައް ، 2023 ސެޕްޓެންބަރު 30 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ  ރިޔާސީ އިންތިޙާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގައި ބޭނުން ނުކުރެވޭނެ ވާހަކަ ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

20 ސެޕްޓެންބަރު 2023