Election Commission of Maldives


ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2023 ގެ ފުރަތަމަ ބުރު އޮބްޒާވްކުރުމާއި މޮނީޓަރކުރުމަށް ފާސްދޫކޮށްފައިވާގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު

14 ސެޕްޓެމްބަރު 2023, 12:00 އިއުލާން

(IUL)38-BB/38/2023/408 :އިޢުލާން

 

އިޢުލާން

ރިޔާސީއިންތިޚާބު 2023 ގެ ފުރަތަމަ ބުރު އޮބްޒާވްކުރުމާއި މޮނީޓަރކުރުމަށް ފާސްދޫކޮށްފައިވާގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު

މި އަހަރުގެ ސެޕްޓެންބަރު 09 ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2023 ގެ ފުރަތަމަ ބުރުގެ ވޯޓު ނެގުމާއި، ވޯޓު ގުނުމުގެ ކަންތައްތައް އޮބްޒާވުކުރުމާއި މޮނިޓަރކުރުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް މިކޮމިޝަނުން ހުޅުވާލި ފުރުޞަތުގައި، އެކަމަށް އެދި ފޯމު ހުށަހަޅާފައިވާ ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން، ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2023 ގެ ފުރަތަމަ ބުރު އޮބްޒާވްކުރުމާއި މޮނީޓަރކުރުމަށް ފާސްދޫކޮށްފައިވާގޮތުގެ ތަފްޞީލްތައް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިއެވަނީއެވެ.

  1. ދިވެހިރާއްޖޭގެ އޮބްޒާވަރުން

ފާސްދޫކޮށްފައިވާ ޢަދަދު

ފާސްދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތްތައް

#

132

ޢަދާލަތު ޕާޓީ

1

92

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް

2

376

މޯލްޑިވްސް ޑިވޮލަޕްމަންޓް އެލަޔަންސް

3

157

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޕާޓީ

4

11

މޯލްޑިވްސް ތާރޑްވޭ ޑިމޮކްރަޓްސް

5

631

މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީ

6

7

މައިންޑް

7

264

ޕީޕަލްސް ނޭޝަނަލް ކޮންގްރެސް (ކޮންގްރެސް ޕާޓީ)

8

454

ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް

9

504

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ

10

410

ދަ ޑިމޮކްރަޓްސް

11

439

ޓްރާންސްޕޭރެންސީ މޯލްޑިވްސް

12

9

މިނިވަން އޮބްޒަރވަރުން

13

2. ބައިނަލްއަޤްވާމީ އޮބްޒާވަރުން

ފާސްދޫކޮށްފައިވާ ޢަދަދު

ފާސްދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތްތައް

#

1

ޗީފް އޮބްޒަރވަރ (ސްރީލަންކާގެ ކުރީގެ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަރ)

1

1

އެސޯސިއޭޝަން ފޮރ އިލެކްޝަން ޕްރޮފެޝަނަލްސް ސިލޯން، ސްރީލަންކާ

2

2

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން އޮފް ސްރީލަންކާ

3

6

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއަރޒް، ޖަޕާން

4

5

އެމްބަސީ އޮފް ޖަޕާން އިން މޯލްޑިވްސް

5

2

ސެންޓްރަލް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން، ޖޯޖިއާ

6

2

އިލެކްޝަން ކޮމިޝަން އޮފް ބޫޓާން

7

2

އިންޑިޕެންޑެންޓް އިލެކްޝަން ކޮމިޝަން، ޖޯޑަން

8

2

ކޮމިޝަން އޮން އިލެކްޝަންސް، ފިލިޕީންސް

9

1

ސުޕްރީމް އިލެކްޓޯރަލް ޓްރައިބިއުނަލް، އެލްސަލްވަޑޯރ

10

1

އިލެކްޓޯރަލް ކޮމިޝަން، ސައުތު އެފްރިކާ

11

2

ޓްރައިބިއުނަލް ދި ޖަސްޓިކިއާ އިލެކްޓޯރަލް (ހޮންޑޫރަސް)

12

3

އިލެކްޝަން ކޮމިޝަން އޮފް ތައިލޭންޑް

13

5

ނޭޝަނަލް އިލްކެޝަންސް ކޮމިޝަން، ސައުތު ކޮރެއާ

14

2

ހައި ކޮމިޝަން އޮފް ދަ ޑިމޮކްރަޓިކް ސޯޝަލިސްޓް ރިޕަބްލިކް އޮފް ސްރީލަންކާ އިން ދަ ރިޕަބްލިކް އޮފް މޯލްޑިވްސް

15

2

ހައި ކޮމިޝަން އޮފް ދި އިސްލާމިކް ރިޕަބްލިކް އޮފް ޕާކިސްތާން އިން މޯލްޑިވްސް

16

2

އޮސްޓްރޭލިއަން ހައި ކޮމިޝަން ޓު ދަ ރިޕަބްލިކް އޮފް މޯލްޑިވްސް

17

4

އެމްބަސީ އޮފް ދަ ޕީޕަލްސް ރިޕަބްލިކް އޮފް ޗައިނާ އިން ދަ ރިޕަބްލިކް އޮފް މޯލްޑިވްސް

18

68

ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން އިލެކްޝަން އޮބްޒަރވޭޝަން މިޝަން

19

21

ކޮމަންވެލްތު އޮބްޒަރވަރ ގްރޫޕް

20

3

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން އޮފް އިންޑިއާ

21

9

ހައި ކޮމިޝަން އޮފް އިންޑިއާ އިން މޯލްޑިވްސް

22

1

ސެންޓްރަލް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން، އުޒްބަކިސްތާން

23

3

އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕާރލިއަމެންޓޭރިއަންސް ކޮންގްރެސް، ޕާކިސްތާން

24

3

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންސް އޮފް ޕާކިސްތާން

25

1

އިންޓަރނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ ޕާރލިއަމެންޓަރީ ސްޓަޑީސް (އައި.ސީ.ޕީ.އެސް)

26

3

އިލެކްޝަން މޮނީޓަރިންގ ފޯރަމް، ބަންގްލަދޭޝް

27

7

އޭޝިއާ މިޑްލް އީސްޓް ސެންޓަރ ފޮރ ރިސާރޗް އެންޑް ޑައިލޮގް (އޭ.އެމް.އީ.ސީ)

28

1

ހައުސް އޮފް ކޮމަންސް، ޔުނައިޓަޑް ކިންގްޑަމް

29

1

ބޮލްޓަން ކައުންސިލް، ޔުނައިޓަޑް ކިންގްޑަމް

30

3

އިންޓަރނޭޝަނަލް ރިޕަބްލިކަން އިންސްޓިޓިއުޓް، އެމެރިކާ

31

8

އެސް.އެން.އޭ.އެސް އެފްރިކާ، ކެމެރޫން

32

1

އިލެކްޝަން އެންޑް ވޯޓަރ ސަރވިސް، އެމެރިކާ

33

3

ދިޕެންދްރާ ކަންޑެލް އިނިޝިއޭޓިވެ، ނޭޕާލް

34

3. ދިވެހިރާއްޖޭގެ މޮނިޓަރުން

ފާސްދޫކޮށްފައިވާ ޢަދަދު

ފާސްދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތްތައް

#

14

ވަން އޮންލައިން

1

8

އަދިވެސް އޮންލައިން

2

9

ޗެނަލް ނިއުސް މޯލްޑިވްސް

3

9

ދަ ޕްރެސް

4

109

މިހާރު

5

10

އަވަސް ނިއުސް

6

17

ސަން އޮންލައިން

7

3

މިއަދު ނިއުސް

8

246

ޗެނަލް 13

9

321

ދެން އޮންލައިން

10

170

އަސުރު

11

277

އާފަތިސް އޮންލައިން

12

452

ވީ މީޑިއާ

13

193

އޯޝަން ޓީވީ

14

22

ދައުރު

15

19

މޯލްޑިވް އައިލަންޑް

16

110

ވަގުތު

17

36

އެސް އެސް ޓީވީ

18

309

އަދަދު އޮންލައިން

19

2

އެކްސްޕްރެސް ނިއުސް

20

295

ޕަބްލިކް ސާރވިސް މީޑިއާ

21

67

ދަ ނިއުސް

22

2

އޭދަފުށި ޓައިމްސް

23

3

ރާއްޖެ 24

24

205

އެން ޓީވީ

25

95

ތިލަދުން

26

9

ޖަޒީރާ

27

7

ގާފު އޮންލައިން

28

1

ސުކުން ޕްލޭ

29

206

ދެލި އޮންލައިން

30

5

ވޮއިސް އެމްވީ

31

8

މިކަލް ނިއުސް

32

3

ހުރިހާ ނިއުސް

33

508

ރާއްޖެ ޓީވީ

34

10

ފިވެހި ޗެނަލް

35

6

ފިޔަ އޮންލައިން

36

2

އައްޑޫ ލައިވް

37

22

ހަލި ނިއުސް

38

5

ހޯރަ އޮންލައިން

39

8

ހަތާވީސް

40

9

މިނިވަން އެމްވީ

41

1

ގޮއްކޮޅު

42

1

މިހެން

43

1

ޕިކްސެލް ޕްރެސް

44

3

އިހަވަންދޫ.ކޮމް

45

10

ސަންގު ޓީވީ

46

9

ދުވަސް

47

7

ދިޔަރެސް ނޫސް

48

4. ބައިނަލްއަޤްވާމީ މޮނިޓަރުން

ފާސްދޫކޮށްފައިވާ ޢަދަދު

ފާސްދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތްތައް

#

2

ކިޔޯޑޯ ނިއުސް

1

1

ދަ ޔޯމިއުރީ ޝިންބަން

2

1

ފްރަންޓްލައިން މެގަޒިން

3

1

ދަ އިންޑިއަން އެކްސްޕްރެސް

4

1

ދަ ހިންދޫ

5

3

އެން.އެޗް.ކޭ ޖަޕާން ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޯޕަރޭޝަން

6

8

އޭޖެންސީ ފްރާސް ޕްރެސް

7

1

ޕްރަސާރ ބާރަތި

8

1

ދަ ނިކެއި

9

3

އެސޯސިއޭޓެޑް ޕްރެސް

10

ވީމާ، މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

14 ސެޕްޓެންބަރު 2023