Election Commission of Maldives


ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2023 އާއި ގުޅިގެން އަތޮޅު/ސިޓީ ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯތަކަށް ޝަކުވާ ފޮނުވާނެ އީމެއިލްތައް އާންމުކުރުން

02 ސެޕްޓެމްބަރު 2023, 12:00 އިއުލާން

 

(IUL)38-CB./38/2023/389 :​​ނަންބަރު

އިޢުލާން

ކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު (IUL)38-CB./38/2023/386 އިޢުލާނާ ޙާވާލަދީ ދަންނަވަމެވެ.

އިސްވެޙަވާލާދެވުނު އިޢުލާނުގައި، ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2023 އާ ގުޅިގެން ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ އަތޮޅު/ ސިޓީ ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯތަކުގައި ޝަކުވާތައް ބަލައިގަނެވޭނެ އީމެއިލްތައް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ. 

އީމެއިލް އެޑްރެސް

އަތޮޅުތައް

[email protected]

ހއ. އަތޮޅު

[email protected]

ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ

[email protected]

ށ. އަތޮޅު

[email protected]

ނ. އަތޮޅު

[email protected]

ރ. އަތޮޅު

[email protected]

ބ. އަތޮޅު

[email protected]

ޅ. އަތޮޅު

[email protected]

ކ. އަތޮޅު

[email protected]

އައްޑޫ ސިޓީ

[email protected]

އއ. އަތޮޅު

[email protected]

އދ. އަތޮޅު

[email protected]

ވ. އަތޮޅު

[email protected]

މ. އަތޮޅު

[email protected]

ފުވައްމުލައް ސިޓީ

[email protected]

ފ. އަތޮޅު

[email protected]

ދ. އަތޮޅު

[email protected]

ތ. އަތޮޅު

[email protected]

ލ. އަތޮޅު

[email protected]

ގއ. އަތޮޅު

[email protected]

ގދ. އަތޮޅު

ވީމާ، މިކަން ޢާންމުކޮށް އަންގައި އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.

02 ސެޕްޓެންބަރު 2023