Election Commission of Maldives


ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2023 - ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ޤައުމުތަކުގައި ވޯޓުނެގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ވަގުތު

20 އޮގަސްޓް 2023, 12:00 އިއުލާން

(IUL)38-AC/38/2023/377 :ނަންބަރު

އިޢުލާން

ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2023

ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ޤައުމުތަކުގައި ވޯޓުނެގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ވަގުތު

2023 ސެޕްޓެންބަރު 09 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ގައި، ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ވޯޓުނެގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޤައުމުތަކުގައި، ވޯޓުނެގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ވަގުތުތައް ތިރީގައި މި ދަންނަވާގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފީމެވެ. ކޮންމެ ޤައުމެއްގައިވެސް ވަގުތު ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ އެ ޤައުމެއްގެ ގަޑިންނެވެ.

ޤައުމު

ވޯޓުނެގުން

ވޯޓުލުން ފަށާނެ ގަޑި (އެޤައުމެއްގެ ގަޑިއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް)

ވޯޓުލުން ނިންމާ ގަޑި (އެޤައުމެއްގެ ގަޑިއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް)

އިންޑިއާ (ޓްރިވެންޑްރަމް)

08:30

16:30

ސްރީލަންކާ (ކޮލަމްބޯ) 

08:30

16:30

އިނގިރޭސިވިލާތް (ލަންޑަން)

08:30

16:30

އެކުވެރި ޢަރަބި ޢިމާރާތް (އަބޫ ދާބީ)

09:00

17:00

މެލޭޝިއާ (ކުއަލަލަމްޕޫރް)

11:00

19:00

މިހެންވެ، މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާނުކުރަމެވެ.

20 އޮގަސްޓް 2023