Election Commission of Maldives


ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2023 - ވޯޓު ފޮށިތަކުގެ ތެރެއިން ވޯޓުލާ ސަރަޙައްދުތަކާއި ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ތަނަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލުތަކުގެ ތަފްޞީލް

16 އޮގަސްޓް 2023, 12:00 އިއުލާން

 

(IUL)38-AC/38/2023/372​ :ނަންބަރު

އިޢުލާން

މިކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު (IUL)38-AC/38/2021/284، (IUL)38-AC/38/2021/288، (IUL)38-AC/38/2021/290، (IUL)38-AC/38/2021/293، (IUL)38-AC/38/2021/296، (IUL)38-AC/38/2021/303، (IUL)38-AC/38/2021/305، (IUL)38-AC/38/2021/306، (IUL)38-AC/38/2021/308، (IUL)38-AC/38/2021/310 އަދި (IUL)38-AC/38/2021/370 އިޢުލާނުން، 2023 ސެޕްޓެންބަރު 09 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2023 ގައި ބެހެއްޓުމަށް އިޢުލާންކުރި ވޯޓު ފޮށިތަކުގެ ތެރެއިން ތިރީގައި މިދަންނަވާ ވޯޓު ފޮށިތަކުގެ ވޯޓުލާ ސަރަޙައްދު އަދި ވޯޓު ފޮށި ބަހައްޓާ ތަން އިޞްލާޙު ކުރެވިފައިވާތީ، މި ވޯޓުފޮށީގެ ނަންބަރު، ވޯޓުފޮށީގެ ކޯޑު، ވޯޓުފޮށީގެ ނަން، ވޯޓުލާ ސަރަޙައްދު އަދި ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ތަން ތިރީގައި މިދަންނަވަނީއެވެ.

ވޯޓުފޮށިބަހައްޓާ ރަށް/ތަން

ވޯޓުލާސަރަޙައްދު

ވޯޓުފޮށީގެނަން

ވޯޓުފޮށީގެކޯޑު

ވޯޓުފޮށީގެނަންބަރު

ހއ. ހޯރަފުށި،
އާދަމް ސަލީމް ހަނދާނީ ޕްރީ ސްކޫޅް ހޯލް (ކުރީގެ ޕްރީ ސްކޫލް)

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ހޯރަފުށީ ބަގީޗާމަގުގެ ދެކުނު ސަރަހައްދުގައިވާ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓްރީގައިވާ މީހުންނާއި، ދ. އަތޮޅުން ފެށިގެން ގދ. އަތޮޅާ ދެމެދުގައި ހިމެނޭ އަތޮޅުތަކުގެ ރަށްރަށުގެ މީހުންނާއި ފުވައްމުލަކުސިޓީ، އައްޑޫ ސިޓީ އަދި މާލެ ސިޓީގެ މީހުންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ މީހުންނެވެ.

ހއ. ހޯރަފުށި-3

A01.04.3

6

ހއ. ބާރަށް،
 ބާރަށު ޕްރީ ސްކޫލް، ކްލާސްރޫމް B

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ބާރަށު ސިއްތިމާވާ ރަނިކިލޭގެފާނުމަގުގެ އުތުރުގައި ހިމެނޭ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނެވެ.

ހއ. ބާރަށް-2

A03.14.2

23

ރ. މަޑުއްވަރި،
 ރ. މަޑުއްވަރީ ސްކޫލް ހޯލް އިމާރާތުގެ ތިރީ ފަންގިފިލާ

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މަޑުއްވަރީ އަމީނީމަގުގެ ހުޅަނގު ސަރަހައްދުގައިވާ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ރ. މަޑުއްވަރި-1

E05.11.1

103

ރ. މަޑުއްވަރި،
 މަޑުއްވަރީ އިރުވެލި މާލަމް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މަޑުއްވަރީ އަމީނީމަގުގެ އިރުމަތީ ސަރަހައްދުގައިވާ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނެވެ.

ރ. މަޑުއްވަރި-2

E05.11.2

104

ޅ. ނައިފަރު،
 މަދްރަސަތުލް އިފްތިތާޙް ޖަލާލުއްދީން މާލަމް ހޯލުގެ އުތުރު

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ނައިފަރު އިފްތިތާޙީ މަގުގެ އުތުރުން ޓިޔުލިޕްހިނގުމުން އުތުރަށް ގޮސް ރޯޝަނީގެއާ ހަމައިން ހުޅަނގަށް ވަށައިލެވޭ ސަރަޙައްދުގައި ހިމެނޭ ގެތަކުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ މީހުންނާއި ނައިފަރު ދަފްތަރުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވިފައިވާ މީހުންނެވެ.

ޅ. ނައިފަރު-1

G02.02.1

133

ޅ. ނައިފަރު،
 މަދްރަސަތުލް އިފްތިތާޙް ޖަލާލުއްދީން މާލަމް ހޯލުގެ ދެކުނު

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ނައިފަރު ޖަލާލުއްދިން މަގުން ދެކުނުން ޓިޔުލިޕްހިނގުމުން ހުޅަނގަށް ގޮސް  ވަށައިލެވޭ ސަރަޙައްދުގެ ގެތަކުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ މީހުންނާއި ދ. އަތޮޅުން ފެށިގެން ގދ. އަތޮޅާ ދެމެދުގައި ހިމެނޭ އަތޮޅުތަކުގެ ރަށްރަށުގެ މީހުންނާއި ފުވައްމުލަކު ސިޓީ، އައްޑޫ ސިޓީ އަދި މާލެ ސިޓީގެ މީހުންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ މީހުންނެވެ.

ޅ. ނައިފަރު-2

G02.02.2

134

ޅ. ނައިފަރު،
 މަލްޓިޕާޕަސް ބިލްޑިންގް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ނައިފަރު އިފްތިތާޙީ މަގުން ދެކުނުން ޓިޔުލިޕް ހިގުމުން ހުޅަނގަށް ގޮސް ޖަލާލުއްދީން މަގާ ހަމަޔަށް ވަށާލެވޭ ގެތަކުގައި ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ މީހުންނާއި، އިފްތިތާޙީ މަގުން ދެކުނުން ޓިޔުލިޕް ހިނގުމުން ހުޅަނގަށް ފިނިއުނިމާގެއާ ހިސާބުން ހުޅަނގަށް އެކަތައާ ހިސާބުން އުތުރަށް ވަށައިލެވިގެންގޮސް ތަރަހައާ ހަމައިން ހުޅަނގަށް ގޮސް ރޯޝަންގެއާ ހަމައިން ވަށާލެވޭ ސަރަހައްދުގައި ހިމެނޭ ގެތަކުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ މީހުންނެވެ.

ޅ. ނައިފަރު-3

G02.02.3

135

ޅ. ނައިފަރު،
 ވިލާ ކޮލެޖް ނައިފަރު ކެމްޕަސް ހޯލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ނައިފަރު ޓިޔުލިޕް ހިނގުމުގެ އިރުން ކަނޑުފެންނަގެއިން ފެށިގެން ހުޅަނގަށް ހެޕީބީޗް އާ ހިސާބުން ވަށައިލެވޭ ސަރަހައްދުގައި ހިމެނޭ ގެތަކުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ މީހުންނާއި،  ޓިޔުލިޕް ހިނގުމުން ހުޅަނގަށް އުތުރުގެއާ ހިސާބުން އިރަށް ގޮސް ނޫކޮކާގެއާ ހިސާބުން ވަށައިލެވޭ ސަރަހައްދުގައި ހިމެނޭ ގެތަކުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ މީހުންނާއި، ހއ. އަތޮޅުން ފެށިގެން ފ. އަތޮޅާއި ދެމެދުގައި ހިމެނޭ އަތޮޅުތަކުގެ ރަށްރަށުގެ މީހުންނާއި  ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގެ މީހުންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ މީހުންނެވެ.

ޅ. ނައިފަރު-4

G02.02.4

136

ޅ. ނައިފަރު،
 މަދްރަސަތުލް އިފްތިތާޙްގެ ސީ ބްލޮކްގެ ކޮމްފިއުޓަރ ލެބް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ނައިފަރު ޓިޔުލިޕް ހިނގުމުގެ އިރުން ވިނޯގެއާ ހިސާބުން އިރަށްގޮސް ހަބަރޭވިލާއާ ހަމައިން ދެކުނަށްގޮސް ވަށައިލެވޭ ސަރަހައްދުގައި ހިމެނޭ ގެތަކުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ މީހުންނެވެ.

ޅ. ނައިފަރު-5

G02.02.5

137

އދ. ދިގުރަށް،
 އދ. ދިގުރަށު ސްކޫލުގެ ހޯލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ދިގުރަށު ރައްޔިތުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

އދ. ދިގުރަށް-1

I03.07.1

251

ފ. ނިލަންދޫ،
  ފ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ޕްރީސްކޫލް ކްލާސްރޫމް 1

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ނިލަންދޫ ވެޔޮދަށުމަގުގެ ހުޅަނގުން، މިރުސްމާހިނގުމުގެ ދެކުނުން، ގަނޑުވަރުމަގުގެ ހުޅަނގު ސަރަހައްދުގައި ހިމެނޭ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ފ. ނިލަންދޫ-2

L02.05.2

276

އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ،
 ހިތަދޫ ސްކޫލް ހޯލްގެ މެދު

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ޑޭޒީމަގުގެ އިރުން ފެށިގެން، ވައިލެޓްމަގުން ދެކުނަށް، ފިޔާތޮށިހިނގުމުން އިރަށް ގޮސް، ނިމޭ ސަރަޙައްދުގެ އުތުރުގައި ހިމެނޭ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ  މީހުންނާއި،  ހއ. އަތޮޅުން ފެށިގެން ފ. އަތޮޅާއި ދެމެދުގައި ހިމެނޭ އަތޮޅުތަކުގެ ރަށްރަށުގެ މީހުންނާއި  ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގެ މީހުންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ މީހުންނެވެ.

އައްޑޫ، ހިތަދޫ-2

S04.1.2

375

އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ،
 ނޫރާނީ ސްކޫލްގެ ކްލާސްރޫމް 3

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ނަރުގިސްމަގުގެ އިރުން ފެށިގެން ހުޅަނގަށް، އައިމަލިމަގުން ދެކުނަށް، ފެންފިޔާޒު މަގުން އިރަށް، ހަވީރީ މަގުން ދެކުނަށް، އާޒާދީ މަގުން އިރަށް ގޮސް ނިމޭ ސަރަހައްދުގެ އުތުރުގައި ހިމެނޭ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ  މީހުންނާއި، ދ. އަތޮޅުން ފެށިގެން ފުވައްމުލަކުސިޓީއާ ދެމެދުގައި ހިމެނޭ އަތޮޅުތަކުގެ ރަށްރަށުގެ މީހުންނާއި މާލެ ސިޓީގެ މީހުންނާއި އައްޑޫސިޓީ ހުޅުދޫ އަދި މީދޫ މީހުންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ މީހުންނެވެ.

އައްޑޫ، ހިތަދޫ-10

S05.1.5

383

އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ،
ޝަރަފުއްދީން ސްކޫލްގެ ޕްރައިމަރީ ވިންގް ކްލާސްރޫމް 1

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ގެދަރިހިނގުމުގެ ދެކުނުން ފެށިގެން، ހަތްމިސްކިތް މަގުން އިރަށް، ރަސްގެދަރި މަގުން އުތުރަށް، އަމީނީމަގުން ހުޅަނގަށް، އައިމަލިމަގުން އުތުރަށް، ލިލީމަގުން ހުޅަނގަށް، އެޅެދީދީމަގުން ދެކުނަށް، ނާޒުކީހިނގުމުން ހުޅަނގަށް، ނަސީރީމަގުން ދެކުނަށް، ކަށިނަރިހިނގުމުން ގޮސް ނިމޭ ސަރަޙައްދުގެ އުތުރުގައި ހިމެނޭ  ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ  މީހުންނެވެ.

އައްޑޫ، ހިތަދޫ-14

S06.1.4

387

މާލެ،
 އާ ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލް ދެކުނު އިމާރާތު ލައިބްރަރީގެ ހުޅަނގު ފަރާތު

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގެ ދަފްތަރު، ހުޅުމާލެ އަދި ވިލިމާލޭގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ މީހުންނެވެ.

މާލޭރައްޔިތުން - 5

TT.1.2

232

މާލެ،
 ސޯޝަލް ސެންޓަރު ހަރުގެ

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި ނ. ހެނބަދޫ، ނ. ކެނދިކުޅުދޫ،  ނ. މާޅެންދޫ، ނ. ކުޑަފަރި  މި 4 ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

ނ. އަތޮޅު، މާލެ-1

DT.1.1

509

މާލެ،
 އާ ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލް ދެކުނު އިމާރާތު ލައިބްރަރީގެ އިރުމަތި ފަރާތު

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި ރ. ދުވާފަރު ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

ރ. އަތޮޅު، މާލެ-4

ET.3.1

515

މާލެ،
  އިސްކަންދަރު ސްކޫލު ހޯލުގެ މެދު

މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި މ. މުލައް، ނާލާފުށި، ކޮޅުފުށި، މި 3 ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ މީހުންނެވެ.

މ. އަތޮޅު، މާލެ-2

KT.2.1

532

މާލެ،
 ކަލާފާނު ސްކޫލްގެ ކްލާސް 4C

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި ހުޅުދޫ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން، ހުޅުދޫ ތުނޑިޔާމަގުގެ ދެކުނުގައިވާ ސަރަޙައްދުގައި ހިމެނޭ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

އައްޑޫ ސިޓީ، މާލެ-1

ST.1.1

560

މާލެ،
 ކަލާފާނު ސްކޫލްގެ ކްލާސް 1D

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި ހުޅުދޫ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން، ހުޅުދޫ ތުނޑިޔާމަގުގެ އުތުރުގައިވާ ސަރަޙައްދުގައި ހިމެނޭ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

އައްޑޫ ސިޓީ، މާލެ-2

ST.1.2

561

މާލެ،
 އާ ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލް ދެކުނު އިމާރާތު ކްލާސް ރޫމް 7A

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި އައްޑޫ ސިޓީ މަރަދޫ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

އައްޑޫ ސިޓީ، މާލެ-5

ST.3.1

564

މާލެ،
 އާ ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލް ދެކުނު އިމާރާތު ކްލާސް ރޫމް 7B

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި އައްޑޫ ސިޓީގެ ހިތަދޫގެ ނިކަގަސް ގޯޅިން އިރަށް، ނިކަގަސްމަގުން އުތުރަށް، ޒިޔާރަތް މަގުން އިރަށް، އެޅިދީދީ މަގުން ދެކުނަށް، ފެއަރލިން ހިނގުމުން އިރަށް، ފިޔާތޮށިމަގުން އުތުރަށް، ޒިޔާރަތް މަގުން އިރަށް ގޮސް ޝަމްސުއްދީން ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގާ ގުޅޭ ސަރަޙައްދުގެ އުތުރުގައި ހިމެނޭ ގެތަކުގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން، މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށްޓަކައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

އައްޑޫ ސިޓީ، މާލެ-6

ST.4.1

565

މާލެ،
 އާ ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލް ދެކުނު އިމާރާތު 1 ވަނަ ފަންގިފިލާ ކްލާސް ރޫމް 8A

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި އައްޑޫ ސިޓީގެ ހިތަދޫގެ ޒިޔާރަތްމަގާއި ޝަމްސުއްދީން ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގާއި ގުޅޭ ނުކުތާއިން، ޝަމްސުއްދީން ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގުން ދެކުނަށް، އާޒާދީމަގުން ހުޅަނގަށް، ހަވީރީމަގުން އުތުރަށް، ފެންފިޔާޒުމަގުން ހުޅަނގަށް ގޮސް، ހޭޅިސަރަޙައްދުން އުތުރަށް، ނިކަގަސް ގޯޅިން އިރަށް، ނިކަގަސްމަގުން އުތުރަށް، ޒިޔާރަތްމަގުން އިރަށް، އެޅިދީދީމަގުން ދެކުނަށް، ފެއަރލިން ހިނގުމުން އިރަށް، ފިޔާތޮށިމަގުން އުތުރަށް، ޒިޔާރަތްމަގުން އިރަށް ގޮސް ޝަމްސުއްދީން ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގާ ގުޅޭނުކުތާއިން ވަށާލެވޭ ސަރަޚައްދުގައިވާ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން، މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށްޓަކައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

އައްޑޫ ސިޓީ، މާލެ-7

ST.5.1

566

މާލެ،
 އާ ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލް ދެކުނު އިމާރާތު 1 ވަނަ ފަންގިފިލާ ކްލާސް ރޫމް 8B

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ ފެންފިޔާޒު މަގުގެ ހުޅަނގުން ފެށިގެން (ހުޅަނގު ފަރާތު ހޭޅިން ފެށިގެން) އިރަށް، ހަވީރީ މަގުން ދެކުނަށް، އާޒާދީ މަގުން އިރަށް ގޮސް، ޝަމްސުއްދީން ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގާ ގުޅޭ ސަރަޙައްދުގެ ދެކުނުގައި ހިމެނޭ ގެތަކުގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން، މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށްޓަކައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

އައްޑޫ ސިޓީ، މާލެ-8

ST.6.1

567

މާލެ،
 އާ ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލް ދެކުނު އިމާރާތު 1 ވަނަ ފަންގިފިލާ ކްލާސް ރޫމް 8C

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި އައްޑޫ ސިޓީ މީދޫ، މަރަދޫފޭދޫ މި 2 އަވަށުގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށްޓަކައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

އައްޑޫ ސިޓީ، މާލެ-9

ST.7.1

568

މެލޭޝިއާ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައި ކޮމިޝަން، އައިކަން ޓަވަރ، ލެވަލް 11، ޔުނިޓް E-11-01، ޖަލަން ޓުން ރަޒަކް، ކުއަލަލަމްޕޫރް 50400، މެލޭޝިއާ

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މެލޭޝިއާގައި ދިރިއުޅޭ ދިރިއުޅޭ މާލޭ ސިޓީ އަދި އައްޑޫ ސިޓީގެ ރައްޔިތުން ފިޔަވައި، މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

މެލޭޝިއާ / ކުއަލަލަމްޕޫރް - 3

W02.1.3

616

އެމްބަސީ  އޮފް ދަ ރިޕަބްލިކް އޮފް މޯލްޑިވްސް
ވިލާ ނަމްބަރ. 182
އާމިނާ ބިންތު ވައްހާބް ސްޓްރީޓް 
އަބޫދާބީ، ޕީ.އޯ. ބޮކްސް 114690
ޔުނައިޓެޑް އެރެބް އެމިރޭޓްސް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ އެކުވެރި ޢަރަބި ޢިމާރާތުގެ އަބޫދާބީގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

އެކުވެރި ޢަރަބި ޢިމާރާތް / އަބޫ ދާބީ - 1

W08.1.1

413

ޝެވަލް ބްލޯންކް ރަންދެލި،
އެމްބެސެޑާރ ރެކްރިއޭޝަން ރޫމް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ޝެވަލް ބްލޯންކް ރަންދެލީގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ މީހުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ޝެވަލް ބްލޯންކް ރަންދެލި   (ރަންދެލި)

Z04.1.1

417

ކުރަމަތި މޯލްޑިވްސް،
 ކޭ ކްލަބް (ޓީމް މެމްބަރސް ރެކްރިއޭޝަން ހޯލް)

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ކުރަމަތި މޯލްޑިވްސްގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ މީހުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ކުރަމަތި މޯލްޑިވްސް (އއ. ކުރަމަތި)

Z59.1.1

472

ލަކްސް ސައުތު އަރިއެޓޯލް މޯލްޑިވްސް،
3Ls ސްޓީމް ބާރ

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ލަކްސް ސައުތު އަރިއެޓޯލް، މޯލްޑިވްސްގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ މީހުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ލަކްސް ސައުތު އަރިއެޓޯލް، މޯލްޑިވްސް (އދ.ދިއްދޫފިނޮޅު)

Z64.1.1

477

16 އޮގަސްޓް 2023