Election Commission of Maldives


ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2023 ގައި ވޯޓުފޮށި ނުބަހައްޓާ ރިސޯޓު، ސިނާއީ މަސައްކަތްކުރާ ތަންތަން​ އަދި ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ޤައުމުތައް

12th އޮގަސްޓް 2023, 12:00 އިއުލާން

ނަންބަރު: (IUL)38-AC/38/2023/364 

އިޢުލާން

2023 ސެޕްޓެމްބަރ 9 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓަން ހަމަޖެހިފައިވާ ތަންތަނުގެ ތެރެއިން ރިސޯޓު، ރާއްޖެއިން ބޭރު އަދި ސިނާއީ މަސައްކަތްކުރާ ތަންތަނުގައި ރީ ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހަމަވި އިރު ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ސީލިންގ ހަމަނުވުމުގެ ސަބަބުން،ވޯޓުފޮށި ބެހެއްޓޭ އަދަދަށްވުރެ މަދުން މިތަންތަނުގައި ވޯޓުލުމަށް މީހުން ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާތީ، އެ ތަންތަނުގައި ވޯޓުފޮށި ނުބަހައްޓާ ގޮތަށް ކޮމިޝަނުން ނިންމައިފީމެވެ.އަދި މިތަންތަނުގައި ދިރިއުޅޭ އަދި މަސައްކަތްކުރާ ދިވެހި ރައްޔިތުން، ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލުމަށްޓަކައި އަލުން ރަޖިސްޓަރީ ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ. 

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުފޮށި ނުބަހައްޓާ ރިސޯޓުތައް

ވޯޓުފޮށީގެނަން

ރަށުގެނަން

އަތޮޅު

ފޮށީގެކޯޑު

#

ސިއްރުފެންފުށި (ށ. ގާކޮށިބީ)

ށ. ގާކޮށިބީ

ށ

Z02.1.1

1

ސޮނޭވާ ޖާނީ (ނ. މެދުފަރު)

ނ. މެދުފަރު

ނ

Z07.1.1

2

އެމެރަލްޑް ފާރުފުށި ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ (ރ. ފާރުފުށި)

ރ. ފާރުފުށި

ރ

Z11.1.1

3

ކޯރާ ކޯރާ މޯލްޑިވްސް (ރ. މާމިގިލި)

ރ. މާމިގިލި

ރ

Z14.1.1

4

ޖޯލި ބީންގ (ރ. ބޮޑުފުށި)

ރ. ބޮޑުފުށި

ރ

Z15.1.1

5

ސޮނޭވާފުށި ރިސޯޓް (ބ. ކުންފުނަދޫ އައިލެންޑް)

ކުންފުނަދޫ އައިލެންޑް

ބ

Z17.1.1

6

ލެ މެރީޑިއަން މޯލްޑިވްސް ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ (ޅ. ތިލަމާފުށި އެންޑް ބޮޑުފިނޮޅު)

ޅ. ތިލަމާފުށި އެންޑް ބޮޑުފިނޮޅު

ޅ

Z27.1.1

7

ހުރަވަޅި އައިލަންޑް ރިސޯޓް (ޅ. ހުރަވަޅި)

ޅ. ހުރަވަޅި

ޅ

Z29.1.1

8

ކަނުހުރާ (ޅ. ކަނުހުރާ)

ޅ. ކަނުހުރާ

ޅ

Z30.1.1

9

ވަރު އައިލަންޑް ރިސޯޓް (ކ. މަޑިވަރު)

ކ. މަޑިވަރު

ކ

Z48.1.1

10

ކޮންސްޓަންސް މޫފުށި ރިސޯޓް (އދ. މޫފުށި)

އދ. މޫފުށި

އދ

Z65.1.1

11

ޑައިމަންޑް އަތުރުގާ ބީޗް އެންޑް ވޯޓަރ ވިލާސް (އދ. އަތުރުގައު)

އދ. އަތުރުގައު

އދ

Z67.1.1

12

ސިނަމަން ވެލިފުށި މޯލްޑިވްސް (ވ. އާރަށް)

ވ. އާރަށް

ވ

Z68.1.1

13

ސަން ސިޔާމް ވިލުރީފް މޯލްޑިވްސް (ދ. މީދުއްފުށި)

ދ. މީދުއްފުށި

ދ

Z72.1.1

14

ކޯމޯ މާލިފުށި (ތ. މާލެފުށި)

ތ. މާލެފުށި

ތ

Z74.1.1

15

ޕުލްމޭން މޯލްޑިވްސް މާމުތާ ރިސޯޓް (ގއ. މާމުތާ)

ގއ. މާމުތާ

ގއ

Z75.1.1

16

ދަ ރެސިޑެންސް މޯލްޑިވްސް އެޓް ދިގުރަށް (ގއ. ދިގުރަށް)

ގއ. ދިގުރަށް

ގއ

Z77.1.1

17

އަޔަޑާ މޯލްޑިވްސް (ގދ. މަގުއްދުވާ)

ގދ. މަގުއްދުވާ

ގދ

Z78.1.1

18

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުފޮށި ނުބަހައްޓާސިނާއީ މަސައްކަތްކުރާ ތަންތަން

ވޯޓުފޮށީގެނަން

ރަށުގެނަން އަތޮޅު ފޮށީގެކޯޑު

#

ތިލަފުށި-1

ތިލަފުށި

ކ

V01.1.1

1

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުފޮށި ނުބަހައްޓާ ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ތަންތަން

ވޯޓުފޮށީގެނަން

ސިޓީ

ޤައުމު

ފޮށީގެކޯޑު

#

އިންޑިއާ / ނިއު ދިއްލީ - 1

ނިއު ދިއްލީ

އިންޑިއާ

W01.1.2

1

ސިންގަޕޫރު-1

ސިންގަޕޫރު

ސިންގަޕޫރު

W05.1.1

2

ތައިލެންޑް / ބެންކޮކް - 1

ބެންކޮކް

ތައިލެންޑް

W06.1.1

3

ޖަޕާން / ޓޯކިޔޯ - 1

ޓޯކިޔޯ

ޖަޕާން

W07.1.1

4

ވީމާ، އިސްވެ ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ތަންތަނުގައި ދިރިއުޅޭ އަދި މަސައްކަތްކުރާ ދިވެހިރައްޔިތުން، ރަށްވެހިވެފައިވާ ތަން ނޫން އެހެން ތަނެއްގައި ވޯޓުލުމަށްޓަކައި، ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް ހުޅުވާލާފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރުން އެދެމެވެ. އަދި މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ރަޖިސްޓަރީ ބަދަލު ނުކޮށްފިނަމަ މި ފަރާތްތަކަށް ވޯޓު ލެވޭނީ ރަށްވެހިވެފައިވާ ރަށުގައެވެ.

މިހެންވެ މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށް އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.

12 އޮގަސްޓް 2023