Election Commission of Maldives


ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2023 - ވޯޓުލާން ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ ރަށް ނޫން އެހެން ތަނެއްގައި ވޯޓުލުމަށްޓަކައި ރަޖިސްޓަރީވުމަށް އޮންލައިންކޮށް ހުށަހެޅުމުގެ ވަގުތު އިތުރުކުރުން

31 ޖުލައި 2023, 06:59 އިއުލާން

(IUL)38-DC/38/2023/343 :ނަންބަރ

އިޢުލާން

ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2023

ވޯޓުލާން ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ ރަށް ނޫން އެހެން ތަނެއްގައި ވޯޓުލުމަށްޓަކައި ރަޖިސްޓަރީވުމަށް އޮންލައިންކޮށް ހުށަހެޅުމުގެ ވަގުތު އިތުރުކުރުން

2023 ސެޕްޓެންބަރު 9 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2023 ގައި ވޯޓުލާން ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ ރަށް ނޫން އެހެން ތަނެއްގައި ވޯޓުލުމަށްޓަކައި ރަޖިސްޓަރީވުމަށް އޮންލައިންކޮށް ފޯމު ހުށަހެޅުމުގެ ސުންގަޑި، 2023 އޮގަސްޓު 2 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް އިތުރުކޮށްފީމެވެ.

މިހެންވެ، މިކަން ޢާންމުކޮށް އަންގައި އިޢުލާންކުރީމެވެ.

31 ޖުލައި 2023