Election Commission of Maldives


ސްޓޭޝަނަރީ އަދި އޮފީސް ސަޕްލައިސް އެއް އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނު ބާޠިލުކުރުން.

30 ޖުލައި 2023, 12:00 އިއުލާން

(IUL)38-AB/38/2023/340 :ނަންބަރު

 އިޢުލާނު

ސްޓޭޝަނަރީ އަދި އޮފީސް ސަޕްލައިސް އެއް އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނު ބާޠިލުކުރުން.

ސްޓޭޝަނަރީ އަދި އޮފީސް ސަޕްލައިސް، އެއް އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު  (IUL)38-AD/38/2023/274 އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ އަންދާސީ ހިސާބުތައް އިވެލުއޭޓްކުރުމުން، ހުށަހަޅާފައިވާ ހުރި އަގުތަކަކީ އެކަށީގެންވާ އަގަށްވުރެ ބޮޑު އަގެއްކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭތީ، މި އިޢުލާނު ބާތިލްކޮށްފީމެވެ.  

ސްޓޭޝަނަރީ އަދި އޮފީސް ސަޕްލައިސް އެއް އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނަން:

G-006/38/2023

ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނަންބަރު:

(IUL)38-AD/38/2023/274

އިޢުލާން ނަންބަރ:

 09 ޖުލައި 2023

އިޢުލާން ތާރީޚް:

30 ޖުލައި 2023