Election Commission of Maldives


ރިޔާސީ އިންތިޙާބު 2023ގެ އެކި މަސައްކަތްތަކަށް ބޭނުންވާ އެއްގަމު ދަތުރުގެ ޚިދުމަތްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނު ބާޠިލުކުރުން.

30 ޖުލައި 2023, 12:00 އިއުލާން

 

  ނަންބަރު: (IUL)38-AB/38/2023/339

އިޢުލާނު

ރިޔާސީ އިންތިޙާބު 2023ގެ އެކި މަސައްކަތްތަކަށް ބޭނުންވާ އެއްގަމު ދަތުރުގެ ޚިދުމަތްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނު ބާޠިލުކުރުން.

ދެންނެވިފައިވާ ޕްރޮޖެކްޓްގެ ސްކޯޕަށް ބަދަލުގެނެސް އަލުން އިޢުލާނުކުރުމަށް ބޭނުންވާތީ، 2023 ޖުލައި 13 ވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު މި ކޮމިޝަނުން ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު (IUL)38-AD/38/2023/316 އިޢުލާނު ބާތިލްކޮށްފީމެވެ.  

ރިޔާސީ އިންތިޙާބު 2023ގެ އެކި މަސައްކަތްތަކަށް ބޭނުންވާ އެއްގަމު ދަތުރުގެ ޚިދުމަތްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނަން:

38/2023/W-017

ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނަންބަރު:

(IUL)38-AD/38/2023/316

އިޢުލާން ނަންބަރ:

 13ޖުލައި 2023

އިޢުލާން ތާރީޚް:

30 ޖުލައި 2023