Election Commission of Maldives


ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 2024 ވަނަ އަހަރުގެ އިންތިޚާބީ ދާއިރާތައް

27 ޖުލައި 2023, 12:00 އިއުލާން

(IUL)38-DC/38/2023/337 :ނަންބަރ

އިޢުލާން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 2024 ވަނަ އަހަރުގެ އިންތިޚާބީ ދާއިރާތައް

ޤާނޫނު ނަންބަރު 2009/1 (ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބީ ދާއިރާތައް ކަނޑައެޅުމާބެހޭ ޤާނޫނު) ގެ 8 ވަނަ މާއްދާ ގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮންމެ އިދާރީ ދާއިރާއަކަށްވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު ޢާންމުކުރުމަށް އިޢުލާންކުރީމެވެ.

އިންތިޚާބީ ދާއިރާގެ ޢަދަދު

އާބާދީ

އިދާރީ ދާއިރާ

 

5

24182

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރި (ހއ އަތޮޅު)

1

6

28712

ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރި (ހދ އަތޮޅު)

2

4

19259

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރި (ށ އަތޮޅު)

3

4

17454

މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރި (ނ އަތޮޅު)

4

5

24847

މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރި (ރ އަތޮޅު)

5

4

15285

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރި (ބ އަތޮޅު)

6

3

13692

ފާދިއްޕޮޅު (ޅ އަތޮޅު)

7

4

15052

މާލެ އަތޮޅު (ކ އަތޮޅު)

8

2

8960

އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރި (އއ އަތޮޅު)

9

3

12271

އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރި (އދ އަތޮޅު)

10

2

2691

ފެލިދެއަތޮޅު (ވ އަތޮޅު)

11 

2

7647

މުލަކަތޮޅު (މ އަތޮޅު)

12 

2

6669

ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރި (ފ އަތޮޅު)

13 

2

8614

ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރި (ދ އަތޮޅު)

14 

4

17423

ކޮޅުމަޑުލު (ތ އަތޮޅު)

15 

4

19151

ހައްދުންމަތި (ލ އަތޮޅު)

16 

4

15510

ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރި (ގއ އަތޮޅު)

17 

5

24240

ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރި (ގދ އަތޮޅު)

18 

3

13558

ފުވައްމުލައް ސިޓީ (ޏ އަތޮޅު)

19 

8

35182

އައްޑޫ ސިޓީ (ސ. އަތޮޅު)

20 

17

80140

މާލެ ސިޓީ

21 

27 ޖުލައި 2023