Election Commission of Maldives


އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު އިތުރު ކުރުމާއި ބެހޭ

18 ޖުލައި 2023, 12:00 އިއުލާން

(IUL)38-AD/38/2023/327  :ނަންބަރު

އިޢުލާނު

އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު އިތުރު ކުރުމާއި ބެހޭ

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނާއި ނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓަރސް އެންޑް ޕަބްލިޝަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއާއި ދެމެދު ވެވިފައިވާ ނަންބަރު (AGR)38-AB/PRIV/2023/037 (28 މެއި 2023) އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު 7 ދުވަހަށް އިތުރުކޮށްފައިވާތީ، އެކަން އެންމެހައި ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ.

18 ޖުލައި 2023