Election Commission of Maldives


"ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް" ރަޖިސްޓަރީކޮށްދިނުމާއި ގުޅޭ

12th ޖުލައި 2023, 12:00 އިއުލާން

(IUL)38-CB./38/2023/315 :ނަންބަރު

އިޢުލާން

ޤާނޫނު ނަންބަރު 2013/4 (ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ޤާނޫނު) އާއި ގަވާއިދު ނަންބަރު 2019/R-110 (ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ގަވާއިދު) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން "ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް" މި ނަމުގައި ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް މި ކޮމިޝަނުން ބަލަހައްޓާ ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ދަފްތަރުގައި 2023 ޖުލައި 12 ވީ ބުދަ ދުވަހު ރަޖިސްޓަރީކޮށްދީފީމެވެ.

ވީމާ، މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި، އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.

12 ޖުލައި 2023