Election Commission of Maldives


ކެމެރާ (އެކްސެސަރީޒްއާ އެކު) ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާނު ބާޠިލުކުރުމާގުޅޭ

10 މެއި 2023, 12:00 އިއުލާން

(IUL)38-DC/38/2023/214 :ނަންބަރު

އިޢުލާނު

ކެމެރާ (އެކްސެސަރީޒްއާ އެކު) ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާނު ބާޠިލުކުރުމާގުޅޭ

މިކޮމިޝަނުން ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު (IUL)38-AD/38/2023/121 އިޢުލާނާ ޙަވާލާދީ ދަންނަވަމެވެ. ޚަރަދު ކުޑަކުރުމުގެ ގޮތުން މިޕްރޮޖެކްޓް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއިން ހުއްދަ ދެއްވާފައި ނުވާތީ، މި އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ އަންދާސީ ހިސާބުތައް ބާޠިލުކޮށްފައިވާ ވާހަކަ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ އިތުރު ތަފްސީލް ތިރީގައިއެވަނީއެވެ.

 ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނަން:

 ކެމެރާ (އެކްސެސަރީޒްއާ އެކު) ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

 ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނަންބަރު:

 38/2023/G-003

 އިޢުލާން ނަންބަރ:

 (IUL)38-AD/38/2023/121 

 އިޢުލާން ތާރީޚް:

 16 މާރިޗު 2023

10 މޭ 2023