Election Commission of Maldives


އެއްބަސްވުމަށް ބަދަލުގެނައުމާ ގުޅޭ

09 މެއި 2023, 12:00 އިއުލާން

 

(IUL)38-AD/38/2023/208 :ނަންބަރު

އިޢުލާނު

އެއްބަސްވުމަށް ބަދަލުގެނައުމާ ގުޅޭ

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނާއި އިޔާ އައިލެންޑް ބުރަދާސްއާއި ދެމެދު ވެވިފައިވާ ނަންބަރު: (AGR)38-AB/PRIV/2023/036  (12 އޭޕްރީލް 2023) އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު 04 ދުވަހަށް އިތުރުކޮށްފައިވާތީ، އެކަން އެންމެހައި ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ.

09 މޭ 2023