Election Commission of Maldives


އދ.ދިއްދޫ ކައުންސިލް މެންބަރު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް 2023 މޭ 06 ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ބައި-އިލެކްޝަންގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ

08 މެއި 2023, 12:00 އިއުލާން

(IUL)38-AC/38/2023/206 :ނަންބަރު

އިޢުލާން

.އދ.ދިއްދޫ ކައުންސިލް މެންބަރު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް 2023 މޭ 06 ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ބައި-އިލެކްޝަންގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ މި ދަންނަވަނީއެވެ

ދާއިރާ: އދ.ދިއްދޫ ކައުންސިލް މެންބަރު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި- އިލެކްޝަން

 ކ. ނަންބަރ

 ނަން

 އެޑްރެސް

 ހައިސިއްޔަތު

 ލިބުނު ވޯޓު

 އިންސައްތަ

 1

 ރަޝީދާ  އާދަމް

 މޫނިމާގެ / އދ. ދިއްދޫ

 އަމިއްލަގޮތުން

 57

 47.90%

 2

 އަނީސް  މުޙައްމަދު

 މިޒަމާން / އދ. ދިއްދޫ

 އެމް.އެން.ޕީ

 62

 52.10%

 ޞައްޙަ ވޯޓު

 119

 

 ބާތިލް ވޯޓު

 0

 

 ޖުމްލަ ވޯޓު

 119

 

 ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު

 147

 

 ވޯޓު ލީ މީހުންގެ އަދަދު

 119

 

 ވޯޓު ލީ މީހުންގެ އިންސައްތަ

 80.95%

 

ވީމާ، މި އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އދ. ދިއްދޫ ކައުންސިލް މެންބަރު ކަމުގެ މަޤާމަށް ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެ މަތިން، އިންތިޚާބުވެފައިވާ ފަރާތް މި ދަންނަވަނީއެވެ.

 ދާއިރާ: އދ.ދިއްދޫ ކައުންސިލް މެންބަރު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި- އިލެކްޝަން

 ކ. ނަންބަރ

 ނަން

 އެޑްރެސް

 ހައިސިއްޔަތު

2

 އަނީސް  މުޙައްމަދު

 މިޒަމާން / އދ. ދިއްދޫ

 އެމް.އެން.ޕީ

މިހެންވެ، މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.

 

08 މޭ 2023