Election Commission of Maldives


އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީތަކުގެ ބައި-އިލެކްޝަން 2023 - ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ތަންތަން

08 މެއި 2023, 12:00 އިއުލާން

(IUL)38-AC/38/2023/203 :ނަންބަރު

އިޢުލާން

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީތަކުގެ ބައި-އިލެކްޝަން 2023 - ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ތަންތަން

       2023 ޖޫން 17 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީތަކުގެ ބައި-އިލެކްޝަނުގައި ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާނެ ތަންތަނާއި ވޯޓުލާ ސަރަހައްދުގެ ތަފްސީލު ތިރީގައި މި ދަންނަވަނީއެވެ.

ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ރަށް/ތަން

ވޯޓުލާ ސަރަހައްދު

ވޯޓުފޮށީގެ ނަން

ވޯޓުފޮށީގެ ނަންބަރު

ކޯޑު

#

ފިނޭ ސްކޫލް

 މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ފިނޭ ރައްޔިތުންނެވެ.

ހދ. ފިނޭ-1

B2.1

26

1

އަނގޮޅިތީމު ސްކޫލް

 މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ އަނގޮޅިތީމު ރައްޔިތުންނެވެ.

ރ. އަނގޮޅިތީމު-1

E4.1

94

2

ކެންދޫ ސްކޫލް

 މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ކެންދޫ ރައްޔިތުންނެވެ.

ބ. ކެންދޫ-1

F3.1

116

3

ފެހެންދޫ ސްކޫލް

 މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ފެހެންދޫ ރައްޔިތުންނެވެ.

ބ. ފެހެންދޫ-1

F12.1

129

4

ދިއްފުށީ ސްކޫލް

 މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ދިއްފުށީ ރައްޔިތުންނެވެ.

ކ. ދިއްފުށި-1

H3.1

148

5

އއ. އަތޮޅު މަދަރުސާ

 މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ފެރިދޫ ރައްޔިތުންނެވެ.

އއ. ފެރިދޫ-1

U6.1

241

6

ވޭވަށު ސްކޫލް

 މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ވޭވަށު ރައްޔިތުންނެވެ.

މ. ވޭވަށް-1

K2.1

264

7

ބިލެތްދޫ ސްކޫލް

 މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ބިލެތްދޫ ރައްޔިތުންނެވެ.

ފ. ބިލެތްދޫ-1

L2.1

273

8

ތ. ގާދިއްފުށީ ޕްރީސްކޫލް 

 މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ގާދިއްފުށީ ރައްޔިތުންނެވެ.

ތ. ގާދިއްފުށި-1

N9.1

297

9

މާމެންދޫ ސްކޫލް

 މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާމެންދޫ ރައްޔިތުންނެވެ.

ލ. މާމެންދޫ-1

O9.1

317

10

ސުލްޠާން މުޙަންމަދު ސްކޫލް

 މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ދެއްވަދޫ ރައްޔިތުންނެވެ.

ގއ. ދެއްވަދޫ-1

P6.1

330

11

ހޯނޑެއްދޫ ސްކޫލް

 މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ހޯނޑެއްދޫ ރައްޔިތުންނެވެ.

ގދ. ހޯނޑެއްދޫ-1

Q3.1

344

12

ދަރުބާރުގެ (ރަންނަބަނޑޭރި މާލަން)

 މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި ހދ.ފިނޭ، ރ.އަނގޮޅިތީމު، ބ.ކެންދޫ، ބ.ފެހެންދޫ، ކ.ދިއްފުށި، އއ.ފެރިދޫ، މ.ވޭވަށް އަދި ފ.ބިލެތްދޫ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ރައްޔިތުންނެވެ.

ބައި-އިލެކްޝަން، އަތޮޅު-މާލެ-1

T0.1

1

13

ދަރުބާރުގެ (ރަންނަބަނޑޭރި މާލަން)

 މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތ.ގާދިއްފުށި، ލ.މާމެންދޫ، ގއ.ދެއްވަދޫ އަދި ގދ.ހޯނޑެއްދޫ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ރައްޔިތުންނެވެ.

ބައި-އިލެކްޝަން، އަތޮޅު-މާލެ-2

T0.2

2

14

ވީމާ، މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

08 މޭ 2023