Election Commission of Maldives


އައި.ސީ.ޓީ ޑިވިޜަން މަރާމާތުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާނާއިގުޅޭ

25 އޭޕްރީލް 2023, 12:00 އިއުލާން

(IUL)38-AB/38/2023/182 :ނަންބަރު

އިޢުލާނު

އައި.ސީ.ޓީ ޑިވިޜަން މަރާމާތުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާނާއިގުޅޭ

އައި.ސީ.ޓީ ޑިވިޜަން މަރާމާތުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް 2023 މާރިޗު 19 ވީ އާދީއްތަ ދުވަހު މި ކޮމިޝަނުން ކުރި ނަންބަރު (IUL)38-AD/38/2023/125 އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުތައް ކުރުމުގައި ބަޖެޓުގެ ދަތިކަން ކުރިމަތިވެފައިވާތީ، މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ އަންދާސީ ހިސާބުތައް ބާޠިލުކޮށްފައިވާ ވާހަކަ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ.

 ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނަން:

 އައި.ސީ.ޓީ ޑިވިޜަން މަރާމާތުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

 ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނަންބަރު:

 38/2023/W-011

 އިޢުލާން ނަންބަރ:

(IUL)38-AD/38/2023/125 

 އިޢުލާން ތާރީޚް:

 19 މާރިޗު 2023

25 އޭޕްރިލް 2023