Election Commission of Maldives


އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީތަކުގެ ބައި-އިލެކްޝަން 2023 - ށ.މާއުނގޫދޫ

20 އޭޕްރީލް 2023, 12:00 އިއުލާން

(IUL)38-AC/38/2023/171 :ނަންބަރު

އިޢުލާން

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީތަކުގެ ބައި-އިލެކްޝަން 2023

މި ކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު :(IUL)38-AC/38/2023/142  އިޢުލާނާ ހަވާލާދީ ދަންނަވަމެވެ.

2023 ޖޫން 17 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީތަކުގެ ބައި-އިލެކްޝަނަށް ކެންޑިޑޭޓުންގެ ގޮތުގައި ކުރިމަތިލުމަށް ދީފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވިއިރު، ށ.މާއުނގޫދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލާފައިވަނީ އިންތިޚާބު ކުރަންޖެހޭ އަދަދަށެވެ.

 ފުރިހަމަ ނަން

 ދާއިމީ އެޑްރެސް

 ކުރިމަތިލާފައިވާ ޙައިޘިއްޔަތު

 ޢާއިޝަތު ޙަނީފާ

 ގަހާ، ށ.މާއުނގޫދޫ

 ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް

ވީމާ، ގަވާއިދު ނަންބަރު 2020/R-7 (އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބުގެ ގަވާއިދު) ގެ 42 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން، ޢާއިޝަތު ޙަނީފާ، ށ.މާއުނގޫދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުކަމަށް އިންތިޚާބުވެއްޖެކަން ޢާންމުކޮށް އަންގައި އިޢުލާންކުރަމެވެ.

20 އޭޕްރިލް 2023