Election Commission of Maldives


15 އެޕްރީލް 2023 ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ބައި-އިލެކްޝަންގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ

19 އޭޕްރީލް 2023, 12:00 އިއުލާން

(IUL)38-AC/38/2023/166 :ނަންބަރު

އިޢުލާން

15 އެޕްރީލް 2023 ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ބައި-އިލެކްޝަންގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ މި ދަންނަވަނީއެވެ. 

ދާއިރާ: ގުރައިދޫ ދާއިރާ

ކ. ނަންބަރ

ނަން

އެޑްރެސް

ހައިސިއްޔަތު

ލިބުނު ވޯޓު

އިންސައްތަ

 1

 ޙުސައިން ރިޟާ އާދަމް

ޝީވީޑް / ކ. ގުރައިދޫ ޕީ.ޕީ.އެމް 1226 45.51%

 2

 އިބްރާހީމް ޝާޒު

ފައިވްރޯސް / ކ. ގުރައިދޫ އެމް.ޑީ.ޕީ 1346 49.96%

 3

 ޢަލީ ޢަރީފް ފިޔާތޮށިގެ / ކ. ގުރައިދޫ އެމް.އެން.ޕީ 122 4.53%

ޞައްޙަ ވޯޓު 

2694   

 

 

 

ބާތިލް ވޯޓު 

61

ޖުމްލަ ވޯޓު 

 2755

ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު 

 3423

ވޯޓު ލީ މީހުންގެ އަދަދު 

 2755

ވޯޓު ލީ މީހުންގެ އިންސައްތަ 

 80.48%

ވީމާ، މި އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގުރައިދޫ ދާއިރާ މެންބަރު ކަމުގެ މަޤާމަށް ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެ މަތިން، އިންތިޚާބުވެފައިވާ ފަރާތް މި ދަންނަވަނީއެވެ. 

ދާއިރާ: ގުރައިދޫ ދާއިރާ

 ކ. ނަންބަރ

 ނަން

 އެޑްރެސް

 ހައިސިއްޔަތު

 2

 އިބްރާހީމް ޝާޒު

 ފައިވްރޯސް / ކ. ގުރައިދޫ

 އެމް.ޑީ.ޕީ

 

 މިހެންވެ، މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.

19 އޭޕްރިލް 2023