Election Commission of Maldives


ރަމަޟާންމަހުގެ ރަސްމީ ގަޑިއާބެހޭ

16 މާޗް 2023, 12:00 އިއުލާން

(IUL)38-BC/38/2023/120 :ނަންބަރ

އިޢުލާން

ރަމަޟާންމަހުގެ ރަސްމީ ގަޑިއާބެހޭ

1444 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހުގެ 1 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ޝައްވާލު މަހުގެ ފުރަތަމަ 7 ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑިއަކީ، ހެނދުނު 09:00 އިން މެންދުރު ފަހު 13:00 އެވެ.  

ވީމާ، މިކަން ޢާންމުކޮށް އަންގައި އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

16 މާރިޗު 2023