Election Commission of Maldives


އދ. ދިއްދޫ ކައުންސިލް ރައީސް އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި-އިލެކްޝަން - ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ތަން ބަދަލުވުން

06 މާޗް 2023, 12:00 އިއުލާން

(IUL)38-AC/38/2023/102 :ނަންބަރު

އިޢުލާން

އދ. ދިއްދޫ ކައުންސިލް ރައީސް އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި-އިލެކްޝަން

ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ތަން ބަދަލުވުން

      2023 މާރިޗު 18 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އދ. ދިއްދޫ ކައުންސިލް ރައީސް އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި-އިލެކްޝަނުގައި ވޯޓުފޮށި ބެހެއްޓުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތަން ތިރީގައި މި ދަންނަވާގޮތަށް ވަނީ ބަދަލުކުރެވިފައެވެ.

#

ކޯޑު

ވޯޓުފޮށީގެ ނަންބަރު

ވޯޓުފޮށީގެ ނަން

ވޯޓުލާ ސަރަހައްދު

ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ތަން

1

254

I9.1

އދ.ދިއްދޫ-1

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ދިއްދޫ ރައްޔިތުންނެވެ.

އދ. ދިއްދޫ ސްކޫލް

ވީމާ، މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

06  މާރިޗު 2023