Election Commission of Maldives


04 މާރިޗު 2023 ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ހދ.ވައިކަރަދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ބައި-އިލެކްޝަންގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ

05 މާޗް 2023, 12:00 އިއުލާން

(IUL)38-AC/38/2023/100 ނަންބަރު:

އިޢުލާން

04 މާރިޗު 2023 ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ހދ.ވައިކަރަދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ބައި-އިލެކްޝަންގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ މި ދަންނަވަނީއެވެ.

ދާއިރާ: ހދ. ވައިކަރަދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ބައި-އިލެކްޝަން

ކ. ނަންބަރ

ނަން

އެޑްރެސް

ހައިސިއްޔަތު

ލިބުނު ވޯޓު

އިންސައްތަ

1

ރަމްޒިއްޔާ  އިބްރާހީމް

ފޭރުމާގެ / ހދ. ވައިކަރަދޫ

އެމް.ޑީ.ޕީ

163

%30.24

2

ފާޠިމަތު  ޒުނައިނާ

ކުރިބޯށި / ހދ. ވައިކަރަދޫ

ޢަދާލަތު ޕާޓީ

376

%69.76

ޞައްޙަ ވޯޓު 

539

 

ބާތިލް ވޯޓު 

 37

 

ޖުމްލަ ވޯޓު 

576

 

ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު 

1361

 

ވޯޓު ލީ މީހުންގެ އަދަދު 

576

 

ވޯޓު ލީ މީހުންގެ އިންސައްތަ 

42.32%

 

ވީމާ، މި އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ހދ.ވައިކަރަދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުކަމަށް ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެ މަތިން، އިންތިޚާބުވެފައިވާ ފަރާތް މި ދަންނަވަނީއެވެ. 

 ދާއިރާ: ހދ. ވައިކަރަދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ބައި-އިލެކްޝަން

ކ. ނަންބަރ

ނަން

އެޑްރެސް

ހައިސިއްޔަތު

2

ފާޠިމަތު  ޒުނައިނާ

ކުރިބޯށި / ހދ. ވައިކަރަދޫ

ޢަދާލަތު ޕާޓީ

މިހެންވެ، މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.

05 މާރިޗު 2023