Election Commission of Maldives


ހދ.ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެން މެންބަރު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް 2023 މާރިޗު 04 ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ބައި-އިލެކްޝަންގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ

05 މާޗް 2023, 12:00 އިއުލާން

(IUL)38-AC/38/2023/99 :ނަންބަރު

އިޢުލާން

ހދ.ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެން މެންބަރު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް 2023 މާރިޗު 04 ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ބައި-އިލެކްޝަންގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ މި ދަންނަވަނީއެވެ.

ދާއިރާ: ހދ. ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެން މެންބަރު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި- އިލެކްޝަން

ކ. ނަންބަރ

ނަން

އެޑްރެސް

ހައިސިއްޔަތު

ލިބުނު ވޯޓު

އިންސައްތަ

1

ފާޠިމަތު  ނަޒްލާ

ފަރިމާ / ހދ. ވައިކަރަދޫ

ޢަދާލަތު ޕާޓީ

258

47.69%

2

ފާޠިމަތު  ޝިޒުނާ

ފަތަގުމާގެ / ހދ. ވައިކަރަދޫ

އެމް.ޑީ.ޕީ

283

52.31%

ޞައްޙަ ވޯޓު

541

 

ބާތިލް ވޯޓު

35

 

ޖުމްލަ ވޯޓު

576

 

ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު

1361

 

ވޯޓު ލީ މީހުންގެ އަދަދު

576

 

ވޯޓު ލީ މީހުންގެ އިންސައްތަ

42.32%

 

ވީމާ، މި އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ހދ.ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެން މެންބަރު ކަމުގެ މަޤާމަށް ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެ މަތިން، އިންތިޚާބުވެފައިވާ ފަރާތް މި ދަންނަވަނީއެވެ.

 ދާއިރާ: ހދ. ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެން މެންބަރު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި- އިލެކްޝަން

ކ. ނަންބަރ

ނަން

އެޑްރެސް

ހައިސިއްޔަތު

2

ފާޠިމަތު  ޝިޒުނާ

ފަތަގުމާގެ / ހދ. ވައިކަރަދޫ

އެމް.ޑީ.ޕީ

މިހެންވެ، މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.

05 މާރިޗު 2023