Election Commission of Maldives


އދ. ދިއްދޫ ކައުންސިލް ރައީސް އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި-އިލެކްޝަންގައި ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ތަންތަން

27 ފެބުރުއަރީ 2023, 12:00 އިއުލާން
 
 

 (IUL)38-CA/38/2023/88 :ނަންބަރު

އިޢުލާން

އދ. ދިއްދޫ ކައުންސިލް ރައީސް އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި-އިލެކްޝަންގައި ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ތަންތަން

       2023 މާރިޗު 18 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އދ. ދިއްދޫ ކައުންސިލް ރައީސް އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި-އިލެކްޝަންގައި ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާނެ ތަންތަނާއި ވޯޓުލާ ސަރަހައްދުގެ ތަފްސީލު ތިރީގައި މި ދަންނަވަނީއެވެ.

#

ކޯޑު

ވޯޓުފޮށީގެ ނަންބަރު

ވޯޓުފޮށީގެ ނަން

ވޯޓުލާ ސަރަހައްދު

ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ރަށް/ތަން

1

254

I9.1

އދ.ދިއްދޫ-1

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ދިއްދޫ ރައްޔިތުންނެވެ.

އދ. ދިއްދޫ އިޖުތިމާޢީ މަރުކަޒު

2

1

T0.1

 ބައި-އިލެކްޝަން، އަތޮޅު މާލެ - 1

 މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި އދ. ދިއްދޫ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ރައްޔިތުންނެވެ.

މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލް

ވީމާ، މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

27 ފެބުރުވަރީ 2023