Election Commission of Maldives


ލޯކަލް ކައުންސިލް ބައި-އިލެކްޝަން

18 ފެބުރުއަރީ 2023, 12:00 އިއުލާން

 

 (IUL)38-CA/38/2023/66:ނަންބަރު

އިޢުލާން

ލޯކަލް ކައުންސިލް ބައި-އިލެކްޝަން

             .އިޢުލާނާ ހަވާލާދީ ދަންނަވަމެވެ (IUL)38-CA/38/2023/37 :މި ކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު

2023 މާރިޗު 18 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އދ.މަންދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެން މެންބަރު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި-އިލެކްޝަނަށް ކެންޑިޑޭޓުންގެ ގޮތުގައި ކުރިމަތިލުމަށް ދީފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވިއިރު، ކުރިމަތިލާފައިވަނީ އިންތިޚާބު ކުރަންޖެހޭ ޢަދަދަށެވެ.

 

ފުރިހަމަ ނަން

ދާއިމީ އެޑްރެސް

ކުރިމަތިލާފައިވާ ޙައިޘިއްޔަތު

ޢާއިޝަތު ޝެހެނާޒް

އައުގެ، އދ.މަންދޫ

އަމިއްލަގޮތުން

 

ވީމާ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 10/2010 (ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނު) ގެ 24 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން، މަތީގައި ދެންނެވިފައިވާ ފަރާތް އިންތިޚާބުވެއްޖެކަން ޢާންމުކޮށް އަންގައި އިޢުލާންކުރަމެވެ.

 

18 ފެބުރުވަރީ 2023