Election Commission of Maldives


ވޯޓުލާ މަރުކަޒަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނުގެ 1 ވަނަ އެމެންޑްމެންޓް

16 ފެބުރުއަރީ 2023, 12:00 އިއުލާން

 

 (IUL)38-AD/38/2023/ނަންބަރު: 63

  އިޢުލާނު

ވޯޓުލާ މަރުކަޒަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނުގެ 1 ވަނަ އެމެންޑްމެންޓް

ވޯޓުލާ މަރުކަޒަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް 2023 ފެބްރުއަރީ 15 ވީ ބުދަ ދުވަހު މި ކޮމިޝަނުން ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު (IUL)38-AD/38/2023/55 އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން އާންމުކުރި ބީލަން ކަރުދާހުގެ އެނެކްސް-2 (މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް)އަށް ގެނެސްފައިވާ އިތުރު ބަދަލު މިޢުލާނާއިއެކު އެއްކަރުދާސް ކުރެވިފައިވާކަން ހުރިހާ ފަރާތްތަކުގެ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ.

16 ފެބުރުވަރީ 2023