Election Commission of Maldives


މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ކޮމްޕްލެކްސްގެ 2ވަނަ ފަންގިފިލާ މަރާމާތުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނުގެ 1 ވަނަ އެމެންޑްމެންޓް

08 ފެބުރުއަރީ 2023, 12:00 އިއުލާން
(IUL)38-AD/38/2023/57 :ނަންބަރު

 

 

އިޢުލާނު

މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ކޮމްޕްލެކްސްގެ 2ވަނަ ފަންގިފިލާ މަރާމާތުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނުގެ 1 ވަނަ އެމެންޑްމެންޓް

މި ކޮމިޝަނުން، މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ކޮމްޕްލެކްސްގެ 2ވަނަ ފަންގިފިލާ މަރާމާތުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް 2023 ފެބްރުއަރީ 02 ވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު (IUL)38-AD/38/2023/45 އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން އާންމުކުރި ބީލަން ކަރުދާހުގެ އެނެކްސް-2 (ޕޯޓްސް ކޮމްޕްލެކްސް އިމާރާތުގެ 2 ވަނަ ފަންގިފިލާ މަރާމާތުކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން ދެވޭ މަޢުލޫމާތު)އަށް ގެނެސްފައިވާ އިތުރު ބަދަލު މިޢުލާނާއިއެކު އެއްކަރުދާސް ކުރެވިފައިވާކަން ހުރިހާ ފަރާތްތަކުގެ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ.

08 ފެބުރުވަރީ 2023