Election Commission of Maldives


ހދ. ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެން މެންބަރު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި-އިލެކްޝަން އަދި ހދ. ވައިކަރަދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ބައި-އިލެކްޝަންގައި ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ތަންތަން

04 ފެބުރުއަރީ 2023, 12:00 އިއުލާން

ނަންބަރު: IUL)38-CA/38/2023/46)

އިޢުލާން

ހދ. ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެން މެންބަރު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި-އިލެކްޝަން އަދި ހދ. ވައިކަރަދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ބައި-އިލެކްޝަންގައި ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ތަންތަން

       2023 މާރިޗު 04 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ހދ. ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެން މެންބަރު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި-އިލެކްޝަން އަދި ހދ. ވައިކަރަދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ބައި-އިލެކްޝަންގައި ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާނެ ތަންތަނާއި ވޯޓުލާ ސަރަހައްދުގެ ތަފްސީލު ތިރީގައި މި ދަންނަވަނީއެވެ.

#

ކޯޑު

ވޯޓުފޮށީގެ ނަންބަރު

ވޯޓުފޮށީގެ ނަން

ވޯޓުލާ ސަރަހައްދު

ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ރަށް/ތަން

1

49

B12.1 ހދ. ވައިކަރަދޫ-1 މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ވައިކަރަދޫ ބެރެބެދިމަގުގެ ހުޅަނގަށް ގޮސް، ވިނަރެސް ހިނގުމުގެ ދެކުނަށް ގޮސް، ނޫރާނީމަގުގެ ހުޅަނގަށް ގޮސް، އޮއިދުނި ހިނގުމުގެ އުތުރަށް ގޮސް، ރަނިކަމަގުގެ ހުޅަނގަށް ގޮސް، ހަނދުވަރީ ހިނގުމުގެ ދެކުނަށް ގޮސް، ރަނިކަމަގުގެ ހުޅަނގުގައިވާ ސަރަޙައްދުގައި ހިމެނޭ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ ރައްޔިތުންނެވެ. ސުލައިމާނިއްޔަ ޕްރީސްކޫލް

2

50

B12.2

ހދ. ވައިކަރަދޫ-2

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ވައިކަރަދޫ ބެރެބެދިމަގުގެ އިރަށް ގޮސް، ވިނަރެސްހިނގުމުގެ އުތުރަށް ގޮސް، ނޫރަނީމަގުގެ އިރަށް ގޮސް، އޮއިދުނިހިނގުމުގެ ދެކުނަށް ގޮސް، ރަނިކަމަގުގެ އިރަށް ގޮސް، ހަނދުވަރީހިނގުމުގެ އުތުރަށް ގޮސް، ރަނިކަމަގުގެ އިރުމަތީގައިވާ ސަރަޙައްދުގައި ހިމެނޭ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ ރައްޔިތުންނެވެ.

ހދ. އަތޮޅު މަދަރުސާ

3

1

T0.1

ބައި-އިލެކްޝަން، އަތޮޅު މާލެ - 1

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި ހދ. ވައިކަރަދޫ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ރައްޔިތުންނެވެ.

ޢިއްޒުއްދީން ސްކޫލް

 

 

 

 

 

 

 

 


ވީމާ ، މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ

04 ފެބުރުވަރީ 2023