Election Commission of Maldives


ހއ. ތަކަންދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެން މެންބަރު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް 2023 ޖަނަވަރީ 21 ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ބައި-އިލެކްޝަންގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ

22 ޖެނުއަރީ 2023, 12:00 އިއުލާން

 


 

(IUL)38/CA/38/2023/30:ނަންބަރު

އިޢުލާން

ހއ. ތަކަންދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެން މެންބަރު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް 2023 ޖަނަވަރީ 21 ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ބައި-އިލެކްޝަންގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ މި ދަންނަވަނީއެވެ. 

ދާއިރާ: ހއ. ތަކަންދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެން މެންބަރު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި- އިލެކްޝަން

ކ. ނަންބަރ

ނަން

އެޑްރެސް

ހައިސިއްޔަތު

ލިބުނު ވޯޓު

އިންސައްތަ

1

ފަހީމާ މުޙައްމަދު

ޑޭޒީމާގެ / ހއ. ތަކަންދޫ

އަމިއްލަގޮތުން

203

46.14%

2

ފާޠިމަތު ޝައުފާ

ރެޑިޔަމްގެ / ހއ. ތަކަންދޫ

އެމް.ޑީ.ޕީ

237

53.86%

    ޞައްޙަ ވޯޓު                                               

440

 

       ބާތިލް ވޯޓު                                             

8

 

       ޖުމްލަ ވޯޓު                                             

448

 

       ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު                        

675

 

      ވޯޓު ލީ މީހުންގެ އަދަދު                                     

448

 

     ވޯޓު ލީ މީހުންގެ އިންސައްތަ                                       

66.37%

 

 ވީމާ، މި އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ހއ. ތަކަންދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެން މެންބަރު ކަމުގެ މަޤާމަށް  ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެ މަތިން، އިންތިޚާބުވެފައިވާ ފަރާތް މި ދަންނަވަނީއެވެ.

 ދާއިރާ: ހއ. ތަކަންދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެން މެންބަރު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި- އިލެކްޝަން

ކ.ނަންބަރ

ނަން

އެޑްރެސް

ހައިސިއްޔަތު

2

ފާޠިމަތު ޝައުފާ

ރެޑިޔަމްގެ / ހއ. ތަކަންދޫ

އެމް.ޑީ.ޕީ

 މިހެންވެ، މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.

22 ޖަނަވަރީ 2023