Election Commission of Maldives


ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޕާޓީ (ޑީ.އާރު.ޕީ) އުވާލުމާ ގުޅޭ

22 ޖެނުއަރީ 2023, 12:00 އިއުލާން

ނަންބަރު:(IUL)38-DA/123/2023/1          

 

އިޢުލާން

 

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޕާޓީ (ޑީ.އާރު.ޕީ) އުވާލުމާ ގުޅޭ؛

ޤާނޫނު ނަންބަރު 4/2013(ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ޤާނޫނު) ގެ 30 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ 1 ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޕާޓީ (ޑީ.އާރު.ޕީ) އުވާލުމަށް މި ކޮމިޝަނުންވަނީ ނިންމާފައެވެ.

މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ގުޅާނީ މި ކޮމިޝަނުގެ 3322241 ފޯނަށެވެެ. އީ މެއިލް ކުރާނީ  [email protected]  އަށެވެ.

ވީމާ، މި ޕާޓީގެ ދަރަންޏެއްވާނަމަ އެކަން މި ކޮމިޝަނަށް އެންގުމަށްޓަކައި ޢާންމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.

25  ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1444

17  ޖަނަވަރީ 2023