Election Commission of Maldives


ރ.ދުވާފަރު ކައުންސިލް މެންބަރު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް 2022 ޑިސެންބަރު 24 ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ބައި-އިލެކްޝަންގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ

26 ޑިސެމްބަރު 2022, 12:00 އިއުލާން

(IUL)38/CA/38/2022/394:ނަންބަރު

އިޢުލާން

ރ.ދުވާފަރު ކައުންސިލް މެންބަރު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް 2022 ޑިސެންބަރު 24 ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ބައި-އިލެކްޝަންގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ މި ދަންނަވަނީއެވެ. 

ދާއިރާރ.ދުވާފަރު ކައުންސިލް މެންބަރު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައިއިލެކްޝަން

ކނަންބަރ

ނަން

އެޑްރެސް

ހައިސިއްޔަތު

 ލިބުނު ވޯޓު

 އިންސައްތަ

1

އަޙްމަދު  ޙުސައިން

ރިހިތަޅާގެ / ރ. ކަނދޮޅުދޫ

އަމިއްލަގޮތުން

298

20.50%

2

ފާޠިމަތު  ޢަލީ

އަސަރީގެ / ރ. ކަނދޮޅުދޫ

ޕީ.ޕީ.އެމް

544

37.41%

3

ޢަބްދުﷲ  ނަޡީމް (ފިއްޓޭ)

ޖަޒީރާ / ރ. ކަނދޮޅުދޫ

އެމް.ޑީ.ޕީ

612

42.09%

                                                       ޞައްޙަ ވޯޓު

1454

 

                                                       ބާތިލް ވޯޓު

35

 

                                                       ޖުމްލަ ވޯޓު

1489

 

                                   ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު

3412

 

                                                ވޯޓު ލީ މީހުންގެ އަދަދު

1489

 

                                             ވޯޓު ލީ މީހުންގެ އިންސައްތަ

43.64%

 

 ވީމާ، މި އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ރ.ދުވާފަރު ކައުންސިލް މެންބަރު ކަމުގެ މަޤާމަށް  ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެ މަތިން، އިންތިޚާބުވެފައިވާ ފަރާތް މި ދަންނަވަނީއެވެ.

 ދާއިރާރދުވާފަރު ކައުންސިލް މެންބަރު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައިއިލެކްޝަން

ކ.ނަންބަރ

ނަން

އެޑްރެސް

ހައިސިއްޔަތު

3

ޢަބްދުﷲ ނަޡީމް (ފިއްޓޭ)

ޖަޒީރާ / ރ. ކަނދޮޅުދޫ

އެމް.ޑީ.ޕީ

 މިހެންވެ، މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.

26 ޑިސެންބަރު 2022