Election Commission of Maldives


ރ.ދުވާފަރު ކައުންސިލް މެންބަރު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި-އިލެކްޝަން

11th ޑިސެމްބަރު 2022, 12:00 އިއުލާން

IUL)38-CA/38/2022/360: ނަންބަރު

އިޢުލާން

ރ.ދުވާފަރު ކައުންސިލް މެންބަރު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި-އިލެކްޝަން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު ll) 2022/SC–E/01 ޑިސެމްބަރ 2022) ޤަޟިއްޔާއިން، 2022 ޑިސެންބަރު 24 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރ.ދުވާފަރު ކައުންސިލް މެންބަރު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި-އިލެކްޝަނަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ޢަބްދުﷲ ނަޡީމް، ޖަޒީރާ، ރ.ކަނދޮޅުދޫ ގެ ކެންޑިޑޭޓްކަން ގަބޫލުކުރަންޖެހޭކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާތީ، މި އިންތިޚާބަށް ކުލިމަތިލާފައިވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ތަރުތީބުކުރެވިފައިވާ ގޮތް ޢާންމުކޮށް އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

 

E7

ރ.ދުވާފަރު ކައުންސިލް މެންބަރު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި-އިލެކްޝަން

ލޯގޯ

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު 

 އަޙްމަދު ޙުސައިން، ރިހިތަޅާގެ، ރ.ކަނދޮޅުދޫ، އަމިއްލަގޮތުން

 ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: 42.08، ރ.ދުވާފަރު

އަމިއްލަގޮތުން

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު 2  

 ފާޠިމަތު ޢަލީ، އަސަރީގެ، ރ.ކަނދޮޅުދޫ، ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް

 ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ހ.ހުރަފަ، ކ.މާލެ

 ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު 3 

 ޢަބްދުﷲ ނަޡީމް، ޖަޒީރާ، ރ.ކަނދޮޅުދޫ، ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ

 ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: 21.06، ރ.ދުވާފަރު

ވީމާ، މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި، އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

11 ޑިސެންބަރު 2022