Election Commission of Maldives


ރ. ދުވާފަރު ކައުންސިލް މެންބަރު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި-އިލެކްޝަންގައި ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ތަންތަން

28 ނޮވެމްބަރު 2022, 12:00 އިއުލާން

(IUL)38-CA/38/2022/347 :ނަންބަރު

އިޢުލާން

ރ. ދުވާފަރު ކައުންސިލް މެންބަރު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި-އިލެކްޝަންގައި ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ތަންތަން

2022 ޑިސެންބަރު 24 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރ. ދުވާފަރު ކައުންސިލް މެންބަރު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި-އިލެކްޝަންގައި ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާނެ ތަންތަނާއި ވޯޓުލާ ސަރަހައްދުގެ ތަފްސީލު ތިރީގައި މި ދަންނަވަނީއެވެ.

#

ކޯޑު

ވޯޓުފޮށީގެ ނަންބަރު

ވޯޓުފޮށީގެ ނަން

ވޯޓުލާ ސަރަހައްދު

ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ރަށް/ތަން

1

99

E7.1

ރ. ދުވާފަރު-1

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ރ. ދުވާފަރު އަދި ރ. ކަނދޮޅުދޫ ރަޖިސްޓަރީގައި ހިމެނޭ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން އެޑްރެސް A އިން E އާ ދެމެދުގައި ހިމެނޭ ރައްޔިތުންނެވެ.

ރ. ދުވާފަރު ކޮމިޔުނިޓީ ޕްރީ ސްކޫލް

2

 100 

E7.2

ރ. ދުވާފަރު-2

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ރ. ދުވާފަރު އަދި ރ. ކަނދޮޅުދޫ ރަޖިސްޓަރީގައި ހިމެނޭ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން އެޑްރެސް F އިން J އާ ދެމެދުގައި ހިމެނޭ ރައްޔިތުންނެވެ.

ރ. އަތޮޅު މަދަރުސާ

3

101

E7.3

ރ. ދުވާފަރު-3

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ރ. ދުވާފަރު އަދި ރ. ކަނދޮޅުދޫ ރަޖިސްޓަރީގައި ހިމެނޭ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން އެޑްރެސް K އިން N އާ ދެމެދުގައި ހިމެނޭ ރައްޔިތުންނެވެ.

ރ. އަތޮޅު މަދަރުސާ

4

102

E7.4

ރ. ދުވާފަރު-4

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ރ. ދުވާފަރު އަދި ރ. ކަނދޮޅުދޫ ރަޖިސްޓަރީގައި ހިމެނޭ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން އެޑްރެސް O އިން Z އާ ދެމެދުގައި ހިމެނޭ ރައްޔިތުންނެވެ.

ދުވާފަރު ޕްރައިމަރީ ސްކޫލްގައި

 5 

1

T0.1

ބައި-އިލެކްޝަން، އަތޮޅު މާލެ - 1

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި ރ. ދުވާފަރު އަދި ރ. ކަނދޮޅުދޫ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ރައްޔިތުންނެވެ.

ޢިއްޒުއްދީން ސްކޫލް

 ވީމާ، މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

 

28 ނޮވެންބަރު 2022