Election Commission of Maldives


އޮފީސް އިމާރާތެއް ކުއްޔަށް ދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާނާއިގުޅޭ

15 ނޮވެމްބަރު 2022, 12:00 އިއުލާން

(IUL)38-AD/38/2022/334: ނަންބަރު

އިޢުލާނު

އޮފީސް އިމާރާތެއް ކުއްޔަށް ދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާނާއިގުޅޭ

         އޮފީސް އިމާރާތެއް ކުއްޔަށް ހޯދުމަށް 2022 އޯގަސްޓް 30 ވީ އަންގާރަ ދުވަހު މި ކޮމިޝަނުން ކުރި ނަންބަރު (IUL)38-AD/38/2022/256 އިޢުލާނާއި، އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ އަންދާސީ ހިސާބުތައް ބާޠިލުކޮށްފައިވާ ވާހަކަ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. 

 

15 ނޮވެންބަރު 2022