Election Commission of Maldives


ނ.މަގޫދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެން މެންބަރު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް 2022 ނޮވެންބަރު 05 ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ބައި-އިލެކްޝަންގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ

06 ނޮވެމްބަރު 2022, 12:00 އިއުލާން

ނަންބަރު :(IUL)38-CA/38/2022/325

އިޢުލާން

ނ.މަގޫދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެން މެންބަރު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް 2022 ނޮވެންބަރު ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ބައި-އިލެކްޝަންގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ މި ދަންނަވަނީއެވެ.

ދާއިރާ:ނ.މަގޫދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެން މެންބަރު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި-އިލެކްޝަން 

 ކ. ނަންބަރު

ނަން

އެޑްރެސް

ހައިސިއްޔަތު

ލިބުނު ވޯޓު

އިންސައްތަ

1

އާމިނަތު ޔުމްނާ ޢަބްދުލްޣަނީ

 ވިދުވަރު ނމަގޫދޫ

 ޕީ.ޕީ.އެމް

124

51.88%

2

ފަރީދާ ޚާލިދު

އަރާއިރު / ނ. މަގޫދޫ

 އެމް.ޑީ.ޕީ

115

48.12%

                                              ޞައްޙަ ވޯޓު

239

 

   ބާޠިލް ވޯޓު

3

 

                                      ޖުމްލަ ވޯޓު

242

 

          ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު

279

 

                               ވޯޓު ލީ މީހުންގެ އަދަދު

242

 

                                              ވޯޓުލީ މީހުންގެ އިންސައްތަ

86.74%

 

 ވިމާ، މި އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ނ.މަގޫދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެން މެންބަރު ކަމުގެ މަޤާމަށް ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެ މަތިން، އިންޚާބުވެފައިވާ ފަރާތް މި ދަންނަވަނީއެވެ. 

ދާއިރާ: ނ.މަގޫދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެން މެންބަރު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި-އިލެކްޝަން 

ނަންބަރު

 ނަން

 އެޑްރެސް

 ހައިސިއްޔަތު

 1

އާމިނަތު ޔުމްނާ ޢަބްދުލްޣަނީ

ވިދުވަރު / ނ.މަގޫދޫ 

 ޕީ.ޕީ.އެމް

މިހެންވެ، މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

06 ނޮވެންބަރު 2022