Election Commission of Maldives


05 ނޮވެންބަރު 2022 ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ލ.ކަލައިދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ބައި-އިލެކްޝަންގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ

06 ނޮވެމްބަރު 2022, 12:00 އިއުލާން

(IUL)38-CA/38/2022/326 :ނަންބަރު

އިޢުލާން

05 ނޮވެންބަރު 2022 ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ލ.ކަލައިދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ބައި-އިލެކްޝަންގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ މި ދަންނަވަނީއެވެ.

ދާއިރާލކަލައިދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ބައި-އިލެކްޝަން

ކ. ނަންބަރު

ނަން

އެޑްރެސް

ހައިސިއްޔަތު

ލިބުނު ވޯޓު

އިންސައްތަ

1

 ޢާއިޝަތު  ސާފިޔާ

 ދަނބުގެ ލކަލައިދޫ

 ޕީ.ޕީ.އެމް

200

52.49%

2

 ޚުވައިލަތު  ރަޙީމާ

ރަޙީމީއާބާދު ލކަލައިދޫ

 އެމް.ޑީ.ޕީ

181

47.51%

                                       ޞައްޙަ ވޯޓު

381

 

   ބާޠިލް ވޯޓު

10

 

                                      ޖުމްލަ ވޯޓު

391

 

          ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު

716

 

                               ވޯޓު ލީ މީހުންގެ އަދަދު

391

 

                                   ވޯޓުލީ މީހުންގެ އިންސައްތަ

54.61%

 

ވީމާ، މި އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ލ.ކަލައިދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުކަމަށް ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެ މަތިން، އިންތިޚާބުވެފައިވާ ފަރާތް މި ދަންނަވަނީއެވެ.

ދާއިރާލކަލައިދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ބައި-އިލެކްޝަން

ނަންބަރު

 ނަން

 އެޑްރެސް

 ހައިސިއްޔަތު

 1

ޢާއިޝަތު  ސާފިޔާ

ދަނބުގެ / ލކަލައިދޫ 

 ޕީ.ޕީ.އެމް

މިހެންވެ، މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.

 

06 ނޮވެންބަރު 2022