Election Commission of Maldives


ސިޔާސީ ޕާޓީގެ މެންބަރަކަށްވުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމަށް ބަދަލު ގެނައުން

25 އޮކްޓޯބަރ 2022, 12:00 އިއުލާން

ނަންބަރު:(IUL)38-DA/38/2022/316          

 

އިޢުލާން

ސިޔާސީ ޕާޓީގެ މެންބަރަކަށްވުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމަށް ބަދަލު ގެނައުން

 ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ގަވާއިދު (ގަވާއިދު ނަންބަރު (2019/R-110  ގެ ޖަދުވަލު 2 އަދި 5 ގައިވާ ޕާޓީގެ މެންބަރުކަށްވުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމާއި ޖަދުވަލު 6 ގައިވާ ޕާޓީގެ މެންބަރުކަމުން ވަކިވުމަށް އެދޭ ފޯމަށް ބަދަލުގެނެސް ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މިހާރު ޝާއިޢުކުރެވިފައިވާތީ، 2022 ނޮވެމްބަރ 15 ގެ ފަހުން ކޮމިޝަނުން ބަލައިގަންނާނީ ބަދަލު ގެނެވިފައިވާ ފޯމެވެ.

 ވީމާ، މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި، އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.

      23  އޮކްޓޯބަރ  2022