Election Commission of Maldives


01 އޮކްޓޫބަރު 2022 ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ތ.ގުރައިދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ބައި-އިލެކްޝަންގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ

01 އޮކްޓޯބަރ 2022, 12:00 އިއުލާން

(IUL)38-CA/38/2022/297: ނަންބަރު

އިޢުލާން

01 އޮކްޓޫބަރު 2022 ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ތ.ގުރައިދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ބައި-އިލެކްޝަންގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ މި ދަންނަވަނީއެވެ.

ދާއިރާ: ތގުރައިދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ބައި-އިލެކްޝަން

ކ. ނަންބަރު

ނަން

އެޑްރެސް

ހައިސިއްޔަތު

ލިބުނު ވޯޓު

އިންސައްތަ

1

ފާޠިމަތު  ރަނިއްޔާ

ވިނަމަތި / ތ. ގުރައިދޫ

އެމް.އެން.ޕީ

 98

18.60% 

2

ޝަރުމާ  ޢަލީމަނިކު

ފުނަމާ / ތ. ގުރައިދޫ

ޕީ.ޕީ.އެމް

 429

81.40% 

                                                         ޞައްޙަ ވޯޓު

 527

 

                                                          ބާޠިލް ވޯޓު

 3

 

                                                          ޖުމްލަ ވޯޓު

 530

 

                                      ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު

 1568

 

                                                   ވޯޓު ލީ މީހުންގެ އަދަދު

 530

 

                                                 ވޯޓުލީ މީހުންގެ އިންސައްތަ

 33.80%

 

 

ވީމާ، މި އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ތ.ގުރައިދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުކަމަށް ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެ މަތިން، އިންތިޚާބުވެފައިވާ ފަރާތް މި ދަންނަވަނީއެވެ.

 

ދާއިރާ: ތގުރައިދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ބައި-އިލެކްޝަން

ނަންބަރު

 ނަން

 އެޑްރެސް

 ހައިސިއްޔަތު

 2

 ޝަރުމާ  ޢަލީމަނިކު

 ފުނަމާ / ތ. ގުރައިދޫ

 ޕީ.ޕީ.އެމް

 

މިހެންވެ، މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާނު ކުރީމެވެ

01 އޮކްޓޫބަރު 2022